ดาวโหลด

ดาวโหลด

 

ลำดับ ชื่อไฟล์
1 แบบสรุปเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 12564
2 รายงานผลการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(ครูที่ปรึกษา)
3 แบบ กจ.10 แบบขออนุญาตนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
4 แบบ กจ.9สัญญาแก้ไขพฤติกรรม(ขอกลับเข้าศึกษาต่อ)
5 แบบ กจ.8 แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
6 แบบ กจ.6แบบรายงานการสอบสวนเหตุการณ์(รายงาน ผอ.)
7 แบบ กจ.5แบบบันทึกทำทัณบน
8 แบบ กจ.4 สัญญาแก้ไขพฤติกรรม
9 แบบ กจ.3แบบบันทึกการตักเตือนนักเรียน
10 แบบ กจ.2หนังสือขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน
11 แบบ กจ.1แบบรายงานการสอบสวนเหตุการณ์
12 แบบ ดล.17 แบบสรุปการส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13 แบบ ดล.16 แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน (ยบ3)
14 แบบ ดล.15รายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือปรับแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์
15 แบบ ดล.14แบบแจ้งคะแนนความดี
16 แบบ ดล.13บันทึกข้อความแจ้งคะแนน
17 แบบ ดล.12 แจ้งครูที่ปรึกษาให้ติดตามนักเรียน
18 แบบ ดล.11 หนังสือแจ้งนักเรียนมาสาย ขาดเรียน3วัน ขาดเรียน7วัน
19 แบบ ดล.10 แบบฟอร์มการออกเยี่ยมบ้านักเรียน
20 แบบ ดล.9 แบบการส่งต่อภายนอก