ดาวโหลด

ดาวโหลด

 

ลำดับ ชื่อไฟล์
1 SDQ
2 SDQ โปรแกรม
3 แบบ ดล.13แบบแจ้งคะแนนความดี
4 แบบ ดล.12รายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือปรับแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์
5 แบบ ดล.11บันทึกข้อความแจ้งคะแนน63
6 แบบ ดล.10 หนังสือแจ้งนักเรียนมาสาย ขาดเรียน3วัน ขาดเรียน7วัน
7 แบบ ดล.9แบบสรุปการส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8 แบบ ดล.8การคัดกรองของแต่ละห้อง
9 แบบ ดล.6แจ้งครูที่ปรึกษาให้ติดตามนักเรียน
10 แบบ ดล.5แบบการส่งต่อภายนอก
11 แบบ ดล.4แบบบันทึกการส่งต่อภายใน
12 แบบ ดล.3แบบรายงานการติดตามนักเรียน
13 แบบ ดล.2แจ้งการมาสาย และขาดเรียน ขาดเรียนติดต่อกัน
14 แบบ ดล.1แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
15 แบบ กจ.9สัญญาแก้ไขพฤติกรรม(ขอกลับเข้าศึกษาต่อ)
16 แบบ กจ.8 แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
17 แบบ กจ.6แบบรายงานการสอบสวนเหตุการณ์(รายงาน ผอ.)
18 แบบ กจ.5แบบบันทึกทำทัณบน
19 แบบ กจ.4 สัญญาแก้ไขพฤติกรรม
20 แบบ กจ.3แบบบันทึกการตักเตือนนักเรียน