ระบบงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน

นักเรียนทั้งหมด

1735

นักเรียนมาสายวันนี้

0

นักเรียนมาเรียนวันนี้

0

นักเรียนขาดเรียนนี้

1735

นักเรียนมาเรียนรายเดือน
เช็คนักเรียนเข้าโรงเรียน
ชื่อ สกุล เลขประจำตัว ชั้น เวลา วันที่
นางสาวจันทราทิพย์ เทพคนดี
ม. 6/4 11:31:26 04-03-2021
นางสาวศุภการณ์ เงินพรัก
ม. 6/4 11:31:04 04-03-2021
นางสาววรรณวิสา พลเทศ
ม. 6/4 10:55:10 04-03-2021
นายธนเสฏฐ์ ตรีพรวสุชัย
ม. 6/5 10:51:51 04-03-2021
นางสาววริศรา วิจารณ์
ม. 4/1 10:41:59 04-03-2021
เด็กชายปภังกร วงศ์กะโซ่
ม. 2/8 10:40:52 04-03-2021
นายณัฐิวุฒิ บุตรพันธ์
ม. 6/3 10:29:52 04-03-2021
นายจักรินทร์ เลิศศิริ
ม. 6/4 10:29:41 04-03-2021
นักเรียนมาสายรายเดือน