ระบบงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน

นักเรียนทั้งหมด

1913

นักเรียนมาสายวันนี้

0

นักเรียนมาเรียนวันนี้

0

นักเรียนขาดเรียนนี้

1913

นักเรียนมาเรียนรายเดือน
เช็คนักเรียนเข้าโรงเรียน
ชื่อ สกุล เลขประจำตัว ชั้น เวลา วันที่
นางสาวกนกกรณ์ มีชัย
ม. 5/6 14:23:42 10-09-2021
เด็กหญิงอภิชญา ไตรยวงค์
ม. 1/1 14:01:15 10-09-2021
เด็กหญิงไหมทิพย์ อดทน
ม. 1/1 14:01:13 10-09-2021
เด็กหญิงสุพิชญา จันปัดถา
ม. 1/1 14:01:10 10-09-2021
เด็กหญิงศศิวิมล วิชะระโชติ
ม. 1/1 14:01:07 10-09-2021
เด็กหญิงศศิประภา โสดา
ม. 1/1 14:01:05 10-09-2021
เด็กหญิงวิลาสินี พาคำ
ม. 1/1 14:01:02 10-09-2021
เด็กหญิงวิชญาณี ลีทอง
ม. 1/1 14:00:57 10-09-2021
นักเรียนมาสายรายเดือน