ข้อมูลนักเรียน
( ข้อมูล ณ วันที่ 05-12-2021  เวลา 17:13:11 )
คลิกดูรายชื่อนักเรียน...มัธยมศึกษาฯ

มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/117 26 43 1.นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย  2.นางสาวมณีรัตน์ ผาแดง  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/214 29 43 1.นางสาวเกียรติพร นาคสุ่น  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/310 34 44 1.นางสมสมัย คำภูษา  2.นางสมสมัย คำภูษา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/413 30 43 1.นางสาววิลารัตน์ รังโคตร  2.นางสาวยุพา สิมลี  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/519 24 43 1.บุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/620 23 43 1.นายอภิสิทธิ์ จันโฮง  2.นางสาวจิรัชญา ฝูงที  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/724 19 43 1.นางสาว ชฎาพร ประยูรเพชร  2.นางสาวทัศดาพร พิมมะทา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/822 20 42 1.นางวณิดา ศรีตาแสน  2.นางสาววัชรพร มหาราช  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/923 15 38 1.นางประพรรณ พิเภก  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1162 220 382 
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/128 37 1.นางสาวคนิตตา พลพิทักษ์  2.นางสาวณัฏฐโสภิณ แถวโพธิ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/214 23 37 1.นายสุรชัย สิงห์เผ่น  2.นางสาวเจนจิรา ทองใคร้  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/313 24 37 1.นายสุวรรณ ชัยขันธ์  2.นางสาวจันทร์จิรา หอกคำ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/420 16 36 1.นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์  2.นางสาวนิรัตติยากร กอแก้ว  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/519 18 37 1.นางสาวอรทัย ภูอกิจ  2.นายชิต ชินวงค์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/619 18 37 1.นางสาวศิริวิมล พวงศรี  2.นางธนภรณ์ อินทร์ธรรม  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/721 16 37 1.นางสาวพัชราภรณ์ ไกยสวน  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/822 15 37 1.นางสาวสุธีมนต์ เพชรศิริวรรณ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/919 14 33 1.นางสาวเกษวลี ศรีชัยชู  2.นางสาวสุวนัน อุ่นผาง  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 2156 172 328 
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/128 37 1.นายสุพรรณ บุญสิทธิ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/211 26 37 1.นายรักษา คุ้มบุญ  2.นางภวันตรี สาขามุละ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/312 26 38 1.นางสาวขนิษฐา แวทไธสง  2.นางสาวอัจฉราภรณ์ ธาตุวิสัย  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/419 18 37 1.น.ส.ธีรนันท์ ไชยเชษฐ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/520 17 37 1.นางยลลดา ทุมโยมา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/619 18 37 1.นางสาวทัศภรณ์ ศรีจันดี  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/718 17 35 1.ธนกร พันจำปา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/816 17 33 1.นางสาวเพ็ญรัตน์ ศรีพรหม  2.นายปิยวัช คามตะศิลา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/915 18 33 1.นางสาวสุธิดา วงศ์ชารี  2.ว่าที่ ร.ต.กระจ่าง พินิจมนตรี  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 3139 185 324 
รวม 457  577  1034 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/114 28 42 1.นางวรางคณา โทสาลี  2.นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุล  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/216 25 41 1.นายเด่นชัย นันทา  2.นายเดชา ลุนอุบล  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/312 29 41 1.นางลำไพร กวีกรณ์  2.นายพชรดนัย ภูจำเริญ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/412 30 42 1.นางสุชาดา ศรีนนท์  2.นายพิชิตชัย วงษ์ชัย  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/513 29 42 1.นางสาวภานุมาศ บุญสมร  2.นางไพบูรณ์ ทุมโยมา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/614 28 42 1.นายจักรพงษ์ กลมลี  2.นายณดล  คุนาคม  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/733 39 1.นางสาววรัญญา สุดโลก  2.เกียรติศักดิ์ เวียงสมุทร  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/822 24 46 1.นายกีรติ ไพรัตน์  2.นางสาวศิรัญญา พลรักษา  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4109 226 335 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/132 37 1.นางอู่ทอง เพ็งพา  2.นางนาฎละดา บุญลาด  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/233 37 1.นางสมจิตร เกษบึงกาฬ  2.นางดอกแก้ว สิงห์เผ่น  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/331 37 1.นางจตุพร วิณโรจน์  2.นายปกาศิต ก้อนกั้น  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/413 24 37 1.นางสาววัชรี อาจวิชัย  2.นายเอกชัย สุพร  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/513 23 36 1.นายชัยสิทธิ์ นังตะลา  2.ว่าที่ร้อยตรีธรรมวัฒน์ สุทธิประภา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/613 23 36 1.นายชุมพล ทองอันตัง  2.นางสาวตะวันฉาย โทบุดดี  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/735 39 1.นางนริศรา วงศ์อามาตย์  2.ชญาภา บุญศักดิ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/821 16 37 1.นายสุกรรณ พิเภก  2.นายติณณ์ณภัทร เพชรศิริวรรณ์  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 579 217 296 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/129 37 1.นายเจษฎา วิณโรจน์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/230 37 1.นางทิพวัลย์ ศรีพรหมษา  2.นายสัญญา ศรีนุกูล  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/331 38 1.นายวัชรินทร์ ถันชนนาง  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/416 20 36 1.นางเสาวนีย์ ยุทธมานพ  2.นางจันทร์เพ็ญ ศรีพุทธา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/516 21 37 1.นางชนาภา ไพศาล  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/617 19 36 1.นางสุนีรัตน์ สอนบาล  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/712 24 36 1.นางจันทนา สมบัติมนต์  2.นายชาติชาย ทุมโยมา  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 683 174 257 
รวม 271  617  888 

สรุปจำนวนนักเรียน ชาย หญิง รวม
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 457  577  1034 
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 271  617  888 
รวม 728  1194  1922