ข้อมูลนักเรียน
( ข้อมูล ณ วันที่ 05-03-2021  เวลา 04:00:35 )
คลิกดูรายชื่อนักเรียน...มัธยมศึกษาฯ

มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/111 29 40 1.นางสาวทัศภรณ์ ศรีจันดี  2.เกียรติศักดิ์ เวียงสมุทร  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/219 20 39 1.ชญาภา บุญศักดิ์  2.ธนกร พันจำปา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/319 21 40 1.นางสาวยุพา สิมลี  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/417 23 40 1.นางสาววิลารัตน์ รังโคตร  2.นางสาว ชฎาพร ประยูรเพชร  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/519 15 34 1.นางวณิดา ศรีตาแสน  2.นางสาวมณีรัตน์ ผาแดง  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/620 16 36 1.นางประพรรณ พิเภก  2.นายสุพรรณ บุญสิทธิ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/719 16 35 1.บุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/816 17 33 1.นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย  2.นางสาวทัศดาพร พิมมะทา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/919 15 34 1.นางสาวสุภาพร บุญสาย  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1159 172 331 
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/132 38 1.นางสาวสุรัสวดี จันทพันธ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/211 27 38 1.นายติณณ์ณภัทร เพชรศิริวรรณ์  2.นางสาวอรทัย ภูอกิจ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/327 36 1.นายสุรชัย สิงห์เผ่น  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/413 25 38 1.นางธนภรณ์ อินทร์ธรรม  2.นางสาวณัฏฐโสภิณ แถวโพธิ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/520 16 36 1.นางสาวพัชราภรณ์ ไกยสวน  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/617 16 33 1.นายชุมพล ทองอันตัง  2.นางสาวนิรัตติยากร กอแก้ว  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/720 15 35 1.นางสาวคนิตตา พลพิทักษ์  2.นางสาวสุธีมนต์ เพชรศิริวรรณ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/821 14 35 1.นางสาวเกษวลี ศรีชัยชู  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/919 12 31 1.นายสุวรรณ ชัยขันธ์  2.นายชิต ชินวงค์  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 2136 184 320 
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/134 40 1.นางพรพิไล บุญเลิศ  2.นางสาวสุธิดา วงศ์ชารี  3.ณดล คุนาคม  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/232 39 1.นางสาวขนิษฐา แวทไธสง  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/310 27 37 1.นายสุกรรณ พิเภก  2.นายรักษา คุ้มบุญ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/413 23 36 1.นายปิยวัช คามตะศิลา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/520 14 34 1.นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์  2.นางสมสมัย คำภูษา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/618 15 33 1.นายวัชรินทร์ ถันชนนาง  2.นางสาวอัจฉราภรณ์ ธาตุวิสัย  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/718 15 33 1.นางยลลดา ทุมโยมา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/813 16 29 1.นายกัมปนาท ยุทธมานพ  2.นางสาวเพ็ญรัตน์ ศรีพรหม  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/920 14 34 1.นายสมพงศ์ ภูกองสังข์  2.น.ส.ธีรนันท์ ไชยเชษฐ์  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 3125 190 315 
รวม 420  546  966 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/111 29 40 1.นายจักรพงษ์ กลมลี  2.นางไพบูรณ์ ทุมโยมา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/234 40 1.นางสาวภานุมาศ บุญสมร  2.ว่าที่ ร.ต.กระจ่าง พินิจมนตรี  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/310 29 39 1.นายเด่นชัย นันทา  2.นางสาวรัตนา โถปาสอน  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/411 24 35 1.นางลำไพร กวีกรณ์  2.นางสาวจันทร์จิรา หอกคำ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/527 34 1.นายพชรดนัย ภูจำเริญ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/625 34 1.นางวรางคณา โทสาลี  2.นางสาววรัญญา สุดโลก  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/732 36 1.นายพิชิตชัย วงษ์ชัย  2.นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุล  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/822 14 36 1.นายกีรติ ไพรัตน์  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 480 214 294 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/110 30 40 1.นางสาวตะวันฉาย โทบุดดี  2.นางจตุพร วิณโรจน์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/234 40 1.นางดอกแก้ว สิงห์เผ่น  2.นางนาฏละดา บุญลาด  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/311 24 35 1.นายเอกชัย สุพร  2.นายปกาศิต ก้อนกั้น  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/414 21 35 1.นางสุชาดา ศรีนนท์  2.นายชัยสิทธิ์ นังตะลา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/514 22 36 1.นางอู่ทอง เพ็งพา  2.นางสาววัชรี อาจวิชัย  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/617 18 35 1.นางสมจิตร เกษบึงกาฬ  2.นางสาววัชรพร มหาราช  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/712 23 35 1.นางนริศรา วงศ์อามาตย์  2.นายอภิสิทธิ์ จันโฮง  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 584 172 256 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/130 34 1.นางพูลศรี พลหงษ์  2.นางเสาวนีย์ ยุทธมานพ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/228 35 1.นายสัญญา ศรีนุกูล  2.นายเดชา ลุนอุบล  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/314 22 36 1.นางจันทร์เพ็ญ ศรีพุทธา  2.นายชาติชาย ทุมโยมา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/413 21 34 1.นางชนาภา ไพศาล  2.นางสุนีรัตน์ สอนบาล  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/519 15 34 1.นางทิพวัลย์ แก้วกันหา  2.นายเจษฎา วิณโรจน์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/616 30 46 1.นางจันทนา สมบัติมนต์  2.ว่าที่ร้อยตรีธรรมวัฒน์ สุทธิประภา  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 673 146 219 
รวม 237  532  769 

สรุปจำนวนนักเรียน ชาย หญิง รวม
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 420  546  966 
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 237  532  769 
รวม 657  1078  1735