บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวทัศภรณ์ ศรีจันดี    2.เกียรติศักดิ์ เวียงสมุทร   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:28:59 )
จำนวน 40 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17028  เด็กชายคัมภีรภาพ เคนรักษา
2.  17029  เด็กชายณัฏฐนันท์ ประพงษ์
3.  17030  เด็กชายดรัญณพจษ์ ชูแก้ว
4.  17031  เด็กชายบารมี ศรีวงค์ษา
5.  17032  เด็กชายพลากร พิมพ์กลม
6.  17033  เด็กชายพีรพัฒน์ พัฒนาสูนย์
7.  17035  เด็กชายภานุวัฒน์ พลเสนา
8.  17036  เด็กชายวีระยุทธ ขันทอง
9.  17037  เด็กชายสุกฤษฏิ์ แก้วกิ่ง
10.  17034  เด็กชายเพชรตะวัน สายบัว
11.  17027  เด็กชายไกรสิทธิ์ เคนรักษา
12.  17038  เด็กหญิงกนกสิริ บุญสิงห์
13.  17039  เด็กหญิงกัญญาณัฐ อนันตภักดิ์
14.  17040  เด็กหญิงกันติชา สิงห์ทองเศษ
15.  17041  เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไชยเดช
16.  17043  เด็กหญิงชญานิษฐ์ โพธิ์สุริยะ
17.  17044  เด็กหญิงชลธิชา สุขวรรณ์
18.  17045  เด็กหญิงทิพย์นารา ฝาเฟี้ยม
19.  17046  เด็กหญิงนิสา แย้มรอย
20.  17047  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ติยะบุตร
21.  17048  เด็กหญิงปัทมพร แวงเลิศ
22.  17049  เด็กหญิงปิยนุช คงนาค
23.  17050  เด็กหญิงปิยะดา แววศรี
24.  17051  เด็กหญิงพมลพร คนชาญ
25.  17052  เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพธิโชติ
26.  17053  เด็กหญิงพิรญาณ์ โคตรปัจฉิม
27.  17054  เด็กหญิงฟ้ารุ่ง พันดง
28.  17055  เด็กหญิงมณฑิตา ภูผาสิทธิ์
29.  17056  เด็กหญิงวรัญญา พินิจมนตรี
30.  17057  เด็กหญิงวันวิสาข์ ศิริกาญจน์
31.  17058  เด็กหญิงสิริธร โยควัตร์
32.  17059  เด็กหญิงสิรินทรา เกตุสุวรรณ์
33.  17060  เด็กหญิงสุกานดา เหลาไกร
34.  17061  เด็กหญิงสุพิชชา ศรีวะกุล
35.  17062  เด็กหญิงสุพิตา ห้วยทราย
36.  17063  เด็กหญิงอนัญญา แก้วพินิจ
37.  17064  เด็กหญิงอภัสรา ลุนอุบล
38.  17065  เด็กหญิงอมินทร์ตญา ขุนอินทร์
39.  17066  เด็กหญิงอาภัสสรา แก้วกาโสก
40.  17042  เด็กหญิงเจนจิรา เฉลิมแสน