บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูที่ปรึกษา :1.ชญาภา บุญศักดิ์    2.ธนกร พันจำปา   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:47:44 )
จำนวน 39 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17067  เด็กชายกอปรบุญ วิทวิบูลย์
2.  17068  เด็กชายจตุรพิธ จันลา
3.  17070  เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณภา
4.  17071  เด็กชายธนกร แก้วขวาน้อย
5.  17072  เด็กชายธนชาต ชัยแสนทา
6.  17073  เด็กชายธนะพล ตรงดี
7.  17074  เด็กชายนัทธพงศ์ โสภณมงคล
8.  17076  เด็กชายประสิทธิชัย จารมีชัย
9.  17078  เด็กชายศรัณยพงศ์ สี่แสน
10.  17079  เด็กชายศิวัช บุตรพรม
11.  17081  เด็กชายสดุดี เรืองโอด
12.  17082  เด็กชายสิรภพ งามฉวี
13.  17083  เด็กชายอริย์ธัช ทองใบ
14.  17084  เด็กชายอลงกรณ์ ทุมโยมา
15.  17075  เด็กชายเนติรัฐ เอนกนวล
16.  17080  เด็กชายเศรษฐพงศ์ คำมะโฮง
17.  17085  เด็กชายเอื้ออังกูล กันทอง
18.  17069  เด็กชายไชยศานต์ วุฒิเวียงธรรม
19.  17077  เด็กชายไวกูณฐ์ หินกำปัง
20.  17086  เด็กหญิงกัญญณัฐ เวสาบรรพต
21.  17087  เด็กหญิงชญานิศ บุรินทะ
22.  17088  เด็กหญิงชลดา มาตจุฬา
23.  17089  เด็กหญิงชลิตา เปรมปรี
24.  17090  เด็กหญิงชวัลญา เนื่องไชยศ
25.  17095  เด็กหญิงณราธร ศรีรุ่งเรือง
26.  17091  เด็กหญิงณัฎฐณิชา ยังวรรณะ
27.  17092  เด็กหญิงณัฐชา พวงบุบผา
28.  17093  เด็กหญิงธรณ์ธันย์ โพธิ์บึงกาฬ
29.  17094  เด็กหญิงธันญรัตน์ เสนคะ
30.  17096  เด็กหญิงนันธราทิพย์ ชอบลำ
31.  17097  เด็กหญิงปาริชาติ กองกาญจน์
32.  17098  เด็กหญิงพนิดา ทองขันธ์ุ
33.  17100  เด็กหญิงภัทรวดี กันทะปัญญา
34.  17101  เด็กหญิงลลิตา พลศรีดา
35.  17102  เด็กหญิงวาสินี มลศิลป์
36.  17103  เด็กหญิงสิริกร เกื้อทาน
37.  17106  เด็กหญิงอุบลวรรณ คำภูษา
38.  17104  เด็กหญิงแหวนพลอย แสนมี
39.  17099  เด็กหญิงไพรพนา ช่วยกลาง