บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวยุพา สิมลี   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 18:07:12 )
จำนวน 40 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17107  เด็กชายกวินท์ เดชราช
2.  17108  เด็กชายจักรภัทร คำอุเทน
3.  17109  เด็กชายชยพัทธ์ สุขศาลา
4.  17110  เด็กชายชิษณุพงษ์ รินทรัตน์
5.  17111  เด็กชายณทวิชญ์ ไชยลือชา
6.  17112  เด็กชายณรงค์กร นิยมศักดิ์
7.  17113  เด็กชายณัฐพงศ์ ค่อมสิงห์
8.  17114  เด็กชายณัฐวัฒน์ ด้วงคำจันทร์
9.  17115  เด็กชายทัศกร ศรีทวีกาศ
10.  17116  เด็กชายธนพัฒน์ เสียงล้ำ
11.  17117  เด็กชายธนภัทร ศรีบุรมณ์
12.  17118  เด็กชายนิธิกร เศษโถ
13.  17119  เด็กชายปภาวิทย์ ศิวิลัย
14.  17120  เด็กชายพรลภัส เจริญ
15.  17121  เด็กชายภานุพงศ์ สุพร
16.  17123  เด็กชายวรวิทย์ ญาติคำ
17.  17124  เด็กชายวัฒนา ตุ้มเหล็ก
18.  17125  เด็กชายสมชนะชัย เนตรมุข
19.  17122  เด็กชายเมฆสวรรค์ นามวงศ์
20.  17126  เด็กหญิงกนกรดา กุดเป่ง
21.  17127  เด็กหญิงกันยรัตน์ สุวรรณ
22.  17129  เด็กหญิงจรัญญา จันทรดาคูณ
23.  17130  เด็กหญิงจิรัชญา สิงห์นรา
24.  17131  เด็กหญิงจุฑามณี ศรีสุธรรม
25.  17132  เด็กหญิงชญานิศ พงพาน
26.  17133  เด็กหญิงชนาภา พรมคำซาว
27.  17134  เด็กหญิงชนิกานต์ จันทะแค
28.  17135  เด็กหญิงชลิตา ลาเกิด
29.  17136  เด็กหญิงณัฐชนน โป๊ะประนม
30.  17137  เด็กหญิงณิชารีย์ มีศรี
31.  17138  เด็กหญิงนรินทร์ โคตรวงศ์
32.  17139  เด็กหญิงภัทรพรรณ จันทร์ดี
33.  17140  เด็กหญิงมัญชุพร สุวรรณไตร
34.  17141  เด็กหญิงวลัยลักษณ์ จันทะแพน
35.  17143  เด็กหญิงสรันพร สีวะสุด
36.  17144  เด็กหญิงสุภาวดี ผลสุข
37.  17145  เด็กหญิงอรปรียา รักบุญ
38.  17146  เด็กหญิงอินทิรา ปรางชาติ
39.  17128  เด็กหญิงเกตุมณี ห้วยทราย
40.  17142  เด็กหญิงเวธกา อภิชัยวงค์