บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาววิลารัตน์ รังโคตร    2.นางสาว ชฎาพร ประยูรเพชร   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 16:17:28 )
จำนวน 40 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17147  เด็กชายกวีโชติ ผิวทอง
2.  17148  เด็กชายคุณากร กุมภิโร
3.  17149  เด็กชายชญานนท์ อุปรี
4.  17151  เด็กชายชัชพงษ์ ทำนุ
5.  17152  เด็กชายญาณพัฒน์ กุศลครอง
6.  17153  เด็กชายณัฐชินนท์ เข็มศิริ
7.  17154  เด็กชายทรงพล นังตะลา
8.  17155  เด็กชายทัตพงศ์ วิชาผง
9.  17150  เด็กชายธนพล บุรีเพีย
10.  17156  เด็กชายปุณณวิช แก้วกันหา
11.  17157  เด็กชายพิทักษ์พงค์ อินทร์ลี
12.  17158  เด็กชายพิสิษฐ์ ไชยสุวรรณ์
13.  17159  เด็กชายภัทรพล วิเศษทักษิณ
14.  17160  เด็กชายรังสรรค์ เบ้าวรรณ
15.  17161  เด็กชายศุภวัฒน์ พั่ววันตา
16.  17162  เด็กชายสุรพัศ ภูบานชื่น
17.  17163  เด็กชายสุรศักดิ์ สุพร
18.  17164  เด็กหญิงกชกร วันยาว
19.  17165  เด็กหญิงขวัญจิรา จุลบาล
20.  17166  เด็กหญิงจามิกร โสมา
21.  17167  เด็กหญิงจิราภรณ์ สายสินธ์
22.  17168  เด็กหญิงชณัฐดา สกุลสุด
23.  17169  เด็กหญิงญดาพร เขียวมา
24.  17170  เด็กหญิงธิดาพร กองปั่น
25.  17171  เด็กหญิงธิติมา มิยะเศษ
26.  17172  เด็กหญิงบุณยาพร ทองดี
27.  17173  เด็กหญิงปริญญา ปัททุม
28.  17174  เด็กหญิงพรพรรณ โคธิเสน
29.  17175  เด็กหญิงพุทธชาติ แววศรี
30.  17176  เด็กหญิงภคพร พุทธสงฆ์
31.  17177  เด็กหญิงรวิสรา คณะวาปี
32.  17178  เด็กหญิงศิรประภา ทองยา
33.  17179  เด็กหญิงสาธิตา ตรงดี
34.  17180  เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มุ่งหมาย
35.  17181  เด็กหญิงอรสินี ประทุมชัย
36.  17182  เด็กหญิงอัญชิสา ยาสาสัน
37.  17183  เด็กหญิงอัลิปรียา เครือสุคนธ์
38.  17184  เด็กหญิงอาภัสราภา เจริญวงค์
39.  17185  เด็กหญิงอินทิรา คนเพียร
40.  17186  เด็กหญิงไอลิษา ภูแมนนาค