บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
ครูที่ปรึกษา :1.นางวณิดา ศรีตาแสน    2.นางสาวมณีรัตน์ ผาแดง   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 16:30:29 )
จำนวน 34 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17187  เด็กชายกฤษฎากร ทานโชค
2.  17189  เด็กชายจิระทีปต์ จุลบาท
3.  17190  เด็กชายชัยอนันต์ ชินารัก
4.  17193  เด็กชายณัฐพงษ์ ผาคำ
5.  17192  เด็กชายณเดชน์ โคตรหานาม
6.  17194  เด็กชายทักษ์ดนัย จันทร์ทองทิพย์
7.  17195  เด็กชายธนพงษ์ ใจหมั่น
8.  17409  เด็กชายธนิสร แสนกล้า
9.  17196  เด็กชายประยุต เมฆวรรณ
10.  17197  เด็กชายพงศ์สุภา แสนสุข
11.  17198  เด็กชายพิทวัส แก้วแก่น
12.  17199  เด็กชายพีระวัฒน์ ศรีทุมมี
13.  17200  เด็กชายภัทรนันท์ พิมลนอก
14.  17201  เด็กชายภูวดล พิมโคตร
15.  17202  เด็กชายรัชชานนท์ โพธิ์แก้ว
16.  17203  เด็กชายรัตธภูมิ พิมโคตร
17.  17204  เด็กชายสิทธิศักดิ์ ภูดินแดง
18.  17205  เด็กชายสุพศิน ประวัติตะ
19.  17191  เด็กชายเชาวลิต คุยลำเจียม
20.  17207  เด็กหญิงกุลปริยา ธรรมทาทอง
21.  17208  เด็กหญิงขนิษฐา ศรีสุข
22.  17209  เด็กหญิงจิราพัชร พลหน่วย
23.  17210  เด็กหญิงณัฐิดา อาจวิชัย
24.  17211  เด็กหญิงนพรัตน์ ไชยรบ
25.  17212  เด็กหญิงนภัสสร สุพร
26.  17213  เด็กหญิงปวริศา ทองสีเหลือง
27.  17214  เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์ ผ่านเมือง
28.  17215  เด็กหญิงภัทราพร นพคุณ
29.  17216  เด็กหญิงศุภัสสร รอดเพราะมาน
30.  17217  เด็กหญิงสิริยากร โชสูงเนิน
31.  17218  เด็กหญิงสุกัญญา รอดบุตร
32.  17219  เด็กหญิงสุดาทิพย์ กันมันตคุณ
33.  17220  เด็กหญิงอภัทรศิริญา คะเณวัน
34.  17221  เด็กหญิงอัญธิดา เตโช