บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
ครูที่ปรึกษา :1.นางประพรรณ พิเภก    2.นายสุพรรณ บุญสิทธิ์   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 16:52:04 )
จำนวน 36 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17222  เด็กชายกฤตธีรกร สิงห์ชา
2.  17223  เด็กชายจิราพัชร กุดวงค์แก้ว
3.  17224  เด็กชายฉันทพล นามมนตรี
4.  17225  เด็กชายณัฐพงศ์ สุรทัด
5.  17226  เด็กชายดนุวสิน พานา
6.  17227  เด็กชายติณณภพ ทองนาค
7.  17228  เด็กชายธนาวัน ดอชนะ
8.  17229  เด็กชายนนทวัฒน์ ชนภักดี
9.  17230  เด็กชายนาวา พรมอารักษ์
10.  17231  เด็กชายปฎิธร ชาติมนตรี
11.  17232  เด็กชายปนัสยา ศรีธืราช
12.  17233  เด็กชายพงศ์ภัค สีใส
13.  17234  เด็กชายพุฒิพงศ์ ดลประสิทธิ์
14.  17456  เด็กชายภานุวัฒน์ วงค์มีแก้ว
15.  17235  เด็กชายยุทธการ เสรีไทย
16.  17236  เด็กชายรัฐนันท์ กองบุตร
17.  17237  เด็กชายวรัญญู เมินเทียน
18.  17238  เด็กชายศุภวิชญ์ วิชานนท์
19.  17239  เด็กชายอดิเทพ พิมพะนิตย์
20.  17240  เด็กชายอติชาติ โหลแก้ว
21.  17241  เด็กหญิงกรวรรณ สีใส
22.  17242  เด็กหญิงจันจิรา มาศวรรณา
23.  17243  เด็กหญิงจามจุรีย์ จันโสภา
24.  17244  เด็กหญิงจิรภัทร หารัญดา
25.  17245  เด็กหญิงธีรพร สีเทพ
26.  17246  เด็กหญิงนิภากร แวงวรรณ
27.  17247  เด็กหญิงพรชนก มานันที
28.  17248  เด็กหญิงพรนภัส ยอดอาจ
29.  17249  เด็กหญิงพัทธนันต์ อินทนาม
30.  17250  เด็กหญิงพิชชานันท์ ใจบุญ
31.  17251  เด็กหญิงวนิภา ทานเวช
32.  17252  เด็กหญิงวรางคณา กลางประพันธ์
33.  17253  เด็กหญิงสวรส พรมดอนตาล
34.  17254  เด็กหญิงสุพรทิพย์ ทองจันทร์
35.  17255  เด็กหญิงอภิญญา มีชัย
36.  17256  เด็กหญิงอัยริษา ไชยยศ