บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
ครูที่ปรึกษา :1.บุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:12:48 )
จำนวน 35 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17257  เด็กชายกฤษณะ พันแสง
2.  17258  เด็กชายกษิดิ์เดช ประกิ่ง
3.  17259  เด็กชายกาจต์ กูฎโสม
4.  17261  เด็กชายตระการ ผ่านเมือง
5.  17262  เด็กชายธนกฤต เขียวหวาน
6.  17263  เด็กชายธนบดี แสงเลข
7.  17264  เด็กชายธนภัทร ไชยสุวรรณ
8.  17265  เด็กชายธนากร มังศรี
9.  17266  เด็กชายธรรมรัตน์ แสนดวง
10.  17267  เด็กชายนวพล แก้ววงศ์ษา
11.  17268  เด็กชายปฐิชา แก้วปัญญา
12.  17269  เด็กชายพีรพล สิทธิวงษ์
13.  17270  เด็กชายพีรวิชญ์ บุญช่วย
14.  17271  เด็กชายภกฤต ค้อมสิงห์
15.  17272  เด็กชายภูมิรพี ปิ่นทะวงค์
16.  17273  เด็กชายภูมิศักดิ์ นาคอิ่ม
17.  17274  เด็กชายวรชิต จิตรจักร์
18.  17275  เด็กชายอัครเดช ชาลี
19.  17260  เด็กชายเกียรติศักดิ์ สุพร
20.  17276  เด็กหญิงกตัญชลิยา บุตรอินทร์
21.  17454  เด็กหญิงกนิษฐา แก้วแดง
22.  17277  เด็กหญิงญาดาสิริ กินารักษ์
23.  17278  เด็กหญิงณัฐธิดา สุพร
24.  17279  เด็กหญิงดวงกมล คิลาลาย
25.  17280  เด็กหญิงนลินทิพย์ มนทาเย็น
26.  17281  เด็กหญิงนิดานุช โลหะพรม
27.  17282  เด็กหญิงนิรมนต์ ศรีจร
28.  17284  เด็กหญิงปรางทิพย์ วงค์เวียน
29.  17285  เด็กหญิงมัญชรี พาพานต์
30.  17286  เด็กหญิงยุพเรศ บุญรักษา
31.  17287  เด็กหญิงลภัสรดา แก้วกล้า
32.  17288  เด็กหญิงวารุณี วงษ์จันทร์
33.  17289  เด็กหญิงสุพัตรา พิมโยธา
34.  17290  เด็กหญิงอพิณญา เลิศชนบท
35.  17283  เด็กหญิงเนตรนภา รักไทย