บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
ครูที่ปรึกษา :1.นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย    2.นางสาวทัศดาพร พิมมะทา   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:32:18 )
จำนวน 33 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17291  เด็กชายกฤษฎา วิเศษทรัพย์
2.  17455  เด็กชายจีรศักดิ์ สีดา
3.  17293  เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วสุราช
4.  17294  เด็กชายตันติยาวัติ แสงกล้า
5.  17295  เด็กชายธนากร ปรือทอง
6.  17296  เด็กชายนันทพงศ์ ศรีกระษร
7.  17297  เด็กชายนิธิกร ป้องปก
8.  17298  เด็กชายปาณพัตน์ ยิ่งวงค์
9.  17299  เด็กชายพัชรพล เครือเนตร
10.  17300  เด็กชายรพีภัทร อุ่นทยา
11.  17301  เด็กชายรัชชานนท์ รำเพยพัด
12.  17302  เด็กชายศรายุทธ โพธิ์ศรี
13.  17303  เด็กชายศุภกฤต พิมพ์วิเศษ
14.  17304  เด็กชายสรวิชญ์ ทาบุเรศ
15.  17305  เด็กชายอภิมุข เชื้อขาวพิมพ์
16.  17306  เด็กชายเอกรินทร์ มูลมะณี
17.  17307  เด็กหญิงกัญญารัตน์ ราชกิจ
18.  17308  เด็กหญิงกัญฐิมา เชื้อมีแรง
19.  17309  เด็กหญิงกันต์พิชชา พรมสุริย์
20.  17310  เด็กหญิงขนิสรา สงบ
21.  17311  เด็กหญิงจิรภา แสนรัตน์
22.  17312  เด็กหญิงณัชชานันท์ พรมเสนา
23.  17313  เด็กหญิงณัฐชยา เจริญรัตน์
24.  17315  เด็กหญิงณัฐณิษา นาคราช
25.  17316  เด็กหญิงนพมาศ โคตรคำ
26.  17317  เด็กหญิงนภสร ศรีมะนาว
27.  17318  เด็กหญิงนัชชา สังคะฤกษ์
28.  17319  เด็กหญิงผกาวรรณ ชมะโม
29.  17320  เด็กหญิงพัชราภา ทองลา
30.  17321  เด็กหญิงพิชญาพัตร์ พะชะ
31.  17323  เด็กหญิงรุจรดา มณีด่านจาก
32.  17324  เด็กหญิงวรัทยา วงศ์สุนา
33.  17322  เด็กหญิงเมธาวี จันหอม