บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวสุภาพร บุญสาย   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:52:25 )
จำนวน 34 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17325  เด็กชายจักรพรรณ์ มะณีกรรณ์
2.  17327  เด็กชายจิรายุ จักรนารายณ์
3.  17326  เด็กชายจิรายุ ปุ้งคำข้าว
4.  17328  เด็กชายณรงค์ชัย สิงห์ทอง
5.  17329  เด็กชายณัฐพนธ์ ศรีทุมมี
6.  17330  เด็กชายณัฐพล แก้วหนองต่อ
7.  17331  เด็กชายธนกฤษติ ด้วงคำจันทร์
8.  17332  เด็กชายนิตินัย สุทธิประภา
9.  17333  เด็กชายพงศกร เตโช
10.  17334  เด็กชายพงศธร ศรีสุยง
11.  17335  เด็กชายพรชัย นามไกรษร
12.  17336  เด็กชายภานุพงศ์ นันทา
13.  17337  เด็กชายภูธนิต ยิ้มแย้ม
14.  17338  เด็กชายมงคล ใจกล้า
15.  17339  เด็กชายศรันยพงษ์ สังข์วิเศษ
16.  17340  เด็กชายสิรวิชญ์ เพชรนอก
17.  17341  เด็กชายอณุชัย หิงชาลี
18.  17342  เด็กชายอดินันท์ รัญวาศรี
19.  17343  เด็กชายอภิชาต ต่อสกุล
20.  17344  เด็กหญิงกัลยาณี อินทร์ลี
21.  17345  เด็กหญิงชนารดี สีสร้อย
22.  17346  เด็กหญิงณัฐณิชา คิลาลาย
23.  17347  เด็กหญิงปนัดดา ผาผล
24.  17348  เด็กหญิงปวิตา ศรีทับ
25.  17349  เด็กหญิงปวีณา อันชัยศรี
26.  17350  เด็กหญิงปัญธิตา วงศ์รวิภาส
27.  17351  เด็กหญิงพัชรา สุนา
28.  17352  เด็กหญิงพิชชานันท์ หลักแหลม
29.  17353  เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์หริก
30.  17355  เด็กหญิงมธุรดา คล่องดี
31.  17356  เด็กหญิงสริตา ปิ่นโตนด
32.  17357  เด็กหญิงสุฑารัตน์ จันทะแพน
33.  17358  เด็กหญิงสุธิดา จำปาทอง
34.  17354  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สีทอนสุด