บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวสุรัสวดี จันทพันธ์   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:21:27 )
จำนวน 38 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16562  เด็กชายกิตตินันท์ ขัตติยบุตร
2.  16604  เด็กชายจงรักษ์ สีสร้อย
3.  16565  เด็กชายธนาคิม วิชัยโย
4.  16567  เด็กชายปภังกร แสนสวาท
5.  16762  เด็กชายพงศกร รอดคำทุย
6.  16570  เด็กชายพีระพัฒน์ อินทรพาณิชย์
7.  16614  เด็กหญิงกนกพร กันยานัด
8.  16696  เด็กหญิงคณิตา ผิวสุวรรณ
9.  16697  เด็กหญิงจิรัชญา กุลบุตร
10.  16618  เด็กหญิงจีรนันท์ ช่างไม้
11.  16842  เด็กหญิงชนัญธิดา ติยะบุตร
12.  16576  เด็กหญิงชลณิชา เวียงคำ
13.  16577  เด็กหญิงชลดา สารวัน
14.  16578  เด็กหญิงชาริณี เวียงธงสารัตน์
15.  16579  เด็กหญิงชุติมา ชัยรักษ์
16.  16620  เด็กหญิงฐิติรัตน์ พลเสนา
17.  16580  เด็กหญิงณัฐณิชา คำภูมี
18.  16581  เด็กหญิงณิชาภัทร บุญหล้า
19.  16582  เด็กหญิงทอไหม ชื่นชม
20.  16583  เด็กหญิงทาริกา แพทย์เมืองจันทร์
21.  16622  เด็กหญิงธิดารัตน์ แสนดวง
22.  16587  เด็กหญิงนิภาภร สมเชียงคง
23.  16625  เด็กหญิงนีรนุช เมฆวรรณ
24.  16588  เด็กหญิงนีรัมพร กองกาญจน์
25.  16589  เด็กหญิงปิยากร ศรีคุณแสง
26.  16590  เด็กหญิงปูชิตา ทาหาร
27.  16591  เด็กหญิงพรธันวา กลอกกระโทก
28.  16850  เด็กหญิงวนิดา มรมิ่ง
29.  16595  เด็กหญิงวรรณภา สุวรรณมาลา
30.  16630  เด็กหญิงวรัญญา สุภาปุ
31.  16598  เด็กหญิงศิรินภา แสงพนา
32.  16634  เด็กหญิงสุดาวรรณ ศรีภูธร
33.  16599  เด็กหญิงอชิรญา ภาคภูมิ
34.  16638  เด็กหญิงอภิญญา ฟองลม
35.  16711  เด็กหญิงอภิษฎา ขามชู
36.  16639  เด็กหญิงอมราพร ถูกคะเนย์
37.  16600  เด็กหญิงอาทิตยา พันธ์หลง
38.  16641  เด็กหญิงอาภัสรา ไกรแสน