บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ครูที่ปรึกษา :1.นายติณณ์ณภัทร เพชรศิริวรรณ์    2.นางสาวอรทัย ภูอกิจ   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:40:21 )
จำนวน 38 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16602  เด็กชายกฤษฎา ภูมิภาค
2.  16855  เด็กชายจักรภัทร อาแพงพันธ์
3.  16821  เด็กชายธนพงศ์ พรมทัน
4.  16566  เด็กชายธีรทัศน์ หล้าหิบ
5.  16795  เด็กชายบดินทร์ เติมประชุม
6.  16568  เด็กชายปิยวัฒน์ พรพูล
7.  16610  เด็กชายภูวเนตร พิมพ์โกธา
8.  16867  เด็กชายราชัน พลปากดี
9.  16656  เด็กชายสุทธิพงษ์ แต้เตี้ย
10.  16690  เด็กชายสุริยา ศิลาวงศ์
11.  16820  เด็กชายโชคชัย จันร์พวง
12.  16803  เด็กหญิงกัญญาวีร์ จำปากุล
13.  16732  เด็กหญิงจันทรัสม์ อุนาพรม
14.  16733  เด็กหญิงจิตรกัญญา ปุราโส
15.  16734  เด็กหญิงจิตรทิวา เพชรโคตร
16.  16701  เด็กหญิงณัจสิญาณ์ เป้งคำภา
17.  16660  เด็กหญิงณัฏฐนิช ชัยขันธ์
18.  16877  เด็กหญิงณัฏฐิกา บุษบา
19.  16661  เด็กหญิงณัฐจิรา โสวัน
20.  16584  เด็กหญิงธมลวรรณ วงษ์สะอาด
21.  16623  เด็กหญิงธิดาสวรรค์ แก้วคำ
22.  16666  เด็กหญิงนภัส จันทรสาขา
23.  16775  เด็กหญิงนภัสสร ศรีสวัสดิ์
24.  16585  เด็กหญิงนฤมล นาสินพร้อม
25.  16586  เด็กหญิงนัฐจรี นุพพล
26.  16626  เด็กหญิงปภาวรินทร์ สมขาว
27.  16808  เด็กหญิงปุณณภา สังข์ขาว
28.  16574  เด็กหญิงพชิรา วุฒิสาร
29.  16627  เด็กหญิงพรธิดา แก้วคนตรง
30.  16592  เด็กหญิงพัชราภา สมบัติดี
31.  16594  เด็กหญิงภัทรวรรณ นังตะลา
32.  16631  เด็กหญิงวรินธร บัวชน
33.  16596  เด็กหญิงวิภาวี ศรีพรหม
34.  16708  เด็กหญิงศิรภัสสร ยนยุบล
35.  16636  เด็กหญิงสุภัสสรา ชัยเวชร์
36.  16674  เด็กหญิงสุภัสสรา สิงกันยา
37.  16677  เด็กหญิงอัญชลีพร บุญทศ
38.  16593  เด็กหญิงเพ็ญพรรณ นันทะจักร์