บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ครูที่ปรึกษา :1.นายสุรชัย สิงห์เผ่น   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:59:50 )
จำนวน 36 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16678  เด็กชายกฤษฎาวุฒิ ปัญญารัตนรักษ์
2.  16680  เด็กชายกิตติศักดิ์ อันแสน
3.  16682  เด็กชายจรัสพงษ์ จำปาขาว
4.  16790  เด็กชายชยังกูร สุพร
5.  16650  เด็กชายบูรพา นามบุญลือ
6.  16651  เด็กชายพุทธภูมิ บ่อนสำโรง
7.  16653  เด็กชายภานุวัฒน์ เห็มมะลา
8.  16571  เด็กชายสหรัฐ หรุ่นศรีเพ็ง
9.  16613  เด็กชายเหมราช เรืองโพน
10.  16657  เด็กหญิงกนกพร ยอดจันทร์
11.  16692  เด็กหญิงกรกนก พลสุวรรณ
12.  16839  เด็กหญิงกัณธิชา โคตรสำนวน
13.  16619  เด็กหญิงขนิษฐา นามเกตุ
14.  16573  เด็กหญิงขวัญข้าว เพียรกล้า
15.  16695  เด็กหญิงขวัญฤดี พิทักษ์
16.  16617  เด็กหญิงจันทนุช ลีเขียว
17.  16663  เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีปัตเนตร
18.  16664  เด็กหญิงธันย์ชนก มะโฮงชัย
19.  16665  เด็กหญิงธิญดา ภูผาสิทธิ์
20.  16776  เด็กหญิงนิชนันท์ เหลาพรม
21.  16738  เด็กหญิงปรียาฐาร อุตป้อ
22.  16780  เด็กหญิงพัชริดา ทาสี
23.  16883  เด็กหญิงรัชนก ศิริกาญจน์
24.  16809  เด็กหญิงวณาลักษณ์ พิมพ์สา
25.  16810  เด็กหญิงวฤนดา สีนุรักษ์
26.  16707  เด็กหญิงวิชญาดา นนทะศรี
27.  16597  เด็กหญิงวิศรุตา สลางสิงห์
28.  16744  เด็กหญิงศรัญยา ธรรมรส
29.  16709  เด็กหญิงศิริวิมล จำเริญเศษ
30.  16811  เด็กหญิงศุภิสรา สุโพธิ์
31.  16815  เด็กหญิงสุกัญญา ทุมโยมา
32.  16635  เด็กหญิงสุนิสา พวงเพชร
33.  16637  เด็กหญิงอนุธิดา เนตรวงค์
34.  16817  เด็กหญิงอรัญญา มูลวงค์
35.  16640  เด็กหญิงอัญชิสา บุญจันที
36.  16845  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โคตรวงค์