บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ครูที่ปรึกษา :1.นางธนภรณ์ อินทร์ธรรม    2.นางสาวณัฏฐโสภิณ แถวโพธิ์   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 18:19:06 )
จำนวน 38 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16563  เด็กชายชญาวัฒน์ นารีนุช
2.  16564  เด็กชายชนาธิป รูปเหลี่ยม
3.  16791  เด็กชายชัยยุทธ ต้นกันยา
4.  16683  เด็กชายชินดนัย บัวอ่อน
5.  16642  เด็กชายธนกฤษ จิตตรักษ์
6.  16858  เด็กชายนิติภูมิ นารินทร์
7.  16652  เด็กชายภาคภูมิ อุดทังกันทา
8.  16866  เด็กชายรัฐภูมิ พลเยี่ยม
9.  16828  เด็กชายวรพล ติดมา
10.  16868  เด็กชายศักย์ศุภกานต์ นารีนุช
11.  16688  เด็กชายศุภกฤต รัตนศรี
12.  16612  เด็กชายสุรพล บุญพา
13.  16572  เด็กชายอดินันท์ สุวรรณไตร
14.  16658  เด็กหญิงกรกมล สาริกา
15.  16693  เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุวรรณสนธ์
16.  16615  เด็กหญิงกาญจนิภา มีพรม
17.  16616  เด็กหญิงกิติยาภรณ์ พระภูมี
18.  16841  เด็กหญิงขัตติยา กลับใจ
19.  16699  เด็กหญิงจิราภา มหานิล
20.  16805  เด็กหญิงณัฐธิดา ทศมงคล
21.  16703  เด็กหญิงธนาภา ศรีแพน
22.  16705  เด็กหญิงปาณิสรา พลธิรักษา
23.  16740  เด็กหญิงปิ่มนัส ศิลชัย
24.  16779  เด็กหญิงพศิกา อันไขหน้า
25.  16784  เด็กหญิงมุฑิตา เพ็ชรนาค
26.  16849  เด็กหญิงวนิดา ภูผาสิทธิ์
27.  16629  เด็กหญิงวรนุช บัวอ่อน
28.  16745  เด็กหญิงศศิกานต์ เงยชัย
29.  16669  เด็กหญิงศิริพร สุพร
30.  16814  เด็กหญิงสิริกร สุขจิตร
31.  16671  เด็กหญิงสุทิศา บุญทรัพย์
32.  16672  เด็กหญิงสุธินันท์ ศรีกงพาน
33.  16673  เด็กหญิงสุพรรษา อินทรสิทธิ์
34.  16816  เด็กหญิงอภิญญา มาศงามเมือง
35.  16887  เด็กหญิงอภิสรา มนทาเย็น
36.  16818  เด็กหญิงอาทิติยา จันทร์ทองทิพย์
37.  16881  เด็กหญิงเปรมสินี โสมอินทร์
38.  16846  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ลีอุดม