บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวพัชราภรณ์ ไกยสวน   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 16:23:16 )
จำนวน 36 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16716  เด็กชายกฤษดา ละอองเอก
2.  16786  เด็กชายกิตติภูมิ เสนาเสถียร
3.  16974  เด็กชายกิตติศักดิ์ คำปาทู
4.  16753  เด็กชายฐาปกรณ์ มังคะรัตน์
5.  16684  เด็กชายณัฐวุฒิ กันหาลา
6.  16686  เด็กชายธนกฤต นามพิมูล
7.  16725  เด็กชายธนัยนันท์ ทองแสง
8.  16647  เด็กชายนนทวัฒน์ พิมเทพ
9.  16824  เด็กชายนพดล แซ่ตั้ง
10.  16726  เด็กชายนฤเบศ โคตสี
11.  16861  เด็กชายพรพิพัฒน์ มุ่งร่วมกลาง
12.  16687  เด็กชายพรอนันต์ สุวะมาตย์
13.  16798  เด็กชายวิชยา วงสาตร์
14.  16691  เด็กชายอธิปศร สกุลเยี่ยม
15.  16832  เด็กชายอนุมนตรี ไชยสีหา
16.  16833  เด็กชายอนุวัฒน์ พรมบุตร
17.  16836  เด็กชายอลงกรณ์ พระดาเวช
18.  16856  เด็กชายเจษฎา ลวนคำ
19.  16789  เด็กชายเจษฎาภรณ์ ฮองอุ่น
20.  16767  เด็กชายเศรษดา ศรีเชียงสา
21.  16838  เด็กหญิงกชกร ผาคำ
22.  16874  เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีนวน
23.  16770  เด็กหญิงชญานิศ วิณโรจน์
24.  16773  เด็กหญิงดวงใจ จันทร์โสม
25.  16704  เด็กหญิงธันยพร ประสารพรรณ์
26.  16777  เด็กหญิงนิญากรณ์ เฉลิมแสน
27.  17020  เด็กหญิงนุตปวีณ์ อินหงษา
28.  17471  เด็กหญิงบัณฑิตา เดชเฉลิมพงษ์
29.  16667  เด็กหญิงพิทชุดา สีแก่บ้าน
30.  16782  เด็กหญิงภัชรมัย ใครอุบล
31.  16743  เด็กหญิงวัชรินทร์ จันทะดวง
32.  16710  เด็กหญิงสิรีธร เจริญมิตร
33.  16886  เด็กหญิงสุนิษา จันทร์เมืองหงส์
34.  16748  เด็กหญิงสุพิชญา พรใส
35.  16772  เด็กหญิงอัญชุลีพร ฉายสถิตย์
36.  16712  เด็กหญิงอาทิตยา สาโสภา