บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ครูที่ปรึกษา :1.นายชุมพล ทองอันตัง    2.นางสาวนิรัตติยากร กอแก้ว   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 16:44:19 )
จำนวน 33 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17010  เด็กชายกันตพงค์ ใจศิริ
2.  16750  เด็กชายกิติภณ ชมภูเมื่อง
3.  16681  เด็กชายกุลวัฒน์ สุขสมบัติ
4.  16720  เด็กชายณัฏฐกร สุวรรณโค
5.  16685  เด็กชายทยากร สมนา
6.  16723  เด็กชายทัพพสาร เพชรโคตร
7.  16857  เด็กชายธนสิทธิ์ นามบุญลือ
8.  16643  เด็กชายธวัชชัย เกตุขุนทด
9.  16648  เด็กชายนฤเบศ เกตุบึงกาฬ
10.  16761  เด็กชายปิยวัฒน์ ผานิชย์
11.  16654  เด็กชายภูมินันท์ นันที
12.  16611  เด็กชายฤทธิศักดิ์ โสมา
13.  16655  เด็กชายวรเทพ รัตนะกร
14.  16765  เด็กชายวิชิตพงษ์ มัดรมย์
15.  16731  เด็กชายสุรสิทธิ์ นีระวงษ์
16.  16837  เด็กชายอาณกร เสนาพันธุ์
17.  16729  เด็กชายเรืองศักดิ์ จิตรจักร์
18.  16875  เด็กหญิงขวัญภักดี วงษ์ราษี
19.  16769  เด็กหญิงจิรประภา ปทุมเพชร์
20.  16700  เด็กหญิงชนัญชิดา ผาใต้
21.  16771  เด็กหญิงชุติมณฑน์ ถำวาปี
22.  16662  เด็กหญิงณัฐธีรา จันปัดถา
23.  16736  เด็กหญิงธัญวรัตน์ บึงราษฎร์
24.  16783  เด็กหญิงภันทิลา อินใจ
25.  16848  เด็กหญิงรสกร แสนกัน
26.  17021  เด็กหญิงรุ่งฤดี นันทจันทร์
27.  16633  เด็กหญิงศุภนุช คำพิลา
28.  16813  เด็กหญิงสายสมร จันทร์อ่อน
29.  16852  เด็กหญิงสุกฤตา โทบุดดี
30.  16747  เด็กหญิงสุจิรา หาญฉวะ
31.  16675  เด็กหญิงสุรัสวดี วงศ์ธร
32.  16888  เด็กหญิงอรดี ศรีเพ็ญ
33.  16749  เด็กหญิงอินธิรา ทันอินอาจ