บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวคนิตตา พลพิทักษ์    2.นางสาวสุธีมนต์ เพชรศิริวรรณ์   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:04:37 )
จำนวน 35 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16714  เด็กชายกฤตภาส คำภูมี
2.  16603  เด็กชายกฤษฎากร วงศ์ศรีแก้ว
3.  16679  เด็กชายกิตติเดช เสมะณู
4.  16787  เด็กชายจักรพงษ์ เพียรสองชั้น
5.  16721  เด็กชายณัฐภูมิ นามวิชา
6.  16722  เด็กชายณัฐวัฒน์ นามวงค์เนาว์
7.  16755  เด็กชายณัสพล เถลิงสมบัติ
8.  16759  เด็กชายนภัสกร คณะหาร
9.  16825  เด็กชายนิธิกร พรมกสิกร
10.  16826  เด็กชายพฤทธชาต มั่งยืน
11.  16728  เด็กชายภานุวัฒน์ วันสวัสดิ์
12.  16730  เด็กชายวรพล คณะวาปี
13.  16766  เด็กชายวีรวุฒิ สุพร
14.  16830  เด็กชายอติชาติ คำสงค์
15.  16869  เด็กชายอนนท์ มาศงามเมือง
16.  16834  เด็กชายอภิชัย ศรีวังไส
17.  17023  เด็กชายอภิธาร การวงศ์
18.  16835  เด็กชายอภิรักษ์ สีมี
19.  16871  เด็กชายอภิวัฒน์ นาแสวง
20.  16717  เด็กชายเจษฎากร มาตย์วิเศษ
21.  16698  เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วพินิจ
22.  16735  เด็กหญิงชยาภรณ์ หอมสมบัติ
23.  16876  เด็กหญิงฐิติกานต์ แดนศิริมา
24.  16774  เด็กหญิงธันสิริ ทาบุดา
25.  16843  เด็กหญิงนันตรีญา แวงวรรณ
26.  17012  เด็กหญิงปารณีย์ นนท์ตา
27.  16882  เด็กหญิงพณิดา บุญกุศล
28.  16778  เด็กหญิงพนิดา บุญเลิศ
29.  17009  เด็กหญิงพิชญาภา สารสอน
30.  16668  เด็กหญิงภัทรริดา ปัททุม
31.  16628  เด็กหญิงวรกัญญา ดวงแพงแสง
32.  16884  เด็กหญิงวริศรา นาคง
33.  16632  เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขจรโมท
34.  16853  เด็กหญิงสุภาพร มาตนอก
35.  16601  เด็กหญิงไอรดา แก้วคนตรง