บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวเกษวลี ศรีชัยชู   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:24:51 )
จำนวน 35 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16788  เด็กชายจิรายุทธ ชัยขันธ์
2.  16752  เด็กชายชินวัตร ศรีทอง
3.  16754  เด็กชายฐิติกร จันทร์อ่อน
4.  16792  เด็กชายธนพล แสนคำ
5.  16822  เด็กชายธิวาภัทร สิมพันธ์
6.  16793  เด็กชายธีรภัทร ทองคำ
7.  16757  เด็กชายธีระพงศ์ โคตาตรี
8.  16758  เด็กชายธีระศักดิ์ กลางฮวด
9.  16646  เด็กชายธีร์รัฐ ลิมประพัฒน์
10.  16649  เด็กชายนันทวัฒน์ ประทังเจริญ
11.  17025  เด็กชายปภังกร วงศ์กะโซ่
12.  16609  เด็กชายปัญญาวุฒิ อาจหาญ
13.  16727  เด็กชายพัทรพล พลยามา
14.  16569  เด็กชายพีรพล ดุพงษ์
15.  16763  เด็กชายพีระพัฒน์ สุระพันธ์
16.  16764  เด็กชายภราดา แพงสาร
17.  16827  เด็กชายภัทรพร พรหมเวหา
18.  16863  เด็กชายภานุพงศ์ วันวาน
19.  16796  เด็กชายวสวัตติ์ พาหะ
20.  16799  เด็กชายสิรภัทร จิตระม่อม
21.  16801  เด็กชายเอกพล ผาสียวน
22.  16840  เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ แก้วมณี
23.  16976  เด็กหญิงจีระภา ของอ่อน
24.  17019  เด็กหญิงณปภา บุญพิทักษ์
25.  16878  เด็กหญิงณัฐฐาพร ปะวะภูชะกัง
26.  16702  เด็กหญิงณัฐภา สุมาลี
27.  16739  เด็กหญิงปลิตา เขจรรักษ์
28.  16741  เด็กหญิงพีรกานต์ รอสูงเนิน
29.  16885  เด็กหญิงวิภาวรรณ ก่อกำลัง
30.  16670  เด็กหญิงศิริรัตน์ ทุมโยมา
31.  16746  เด็กหญิงสตรีรัตน์ ลุนอุบล
32.  16854  เด็กหญิงอนพัช นพเกตุ
33.  17462  เด็กหญิงอรปรียา สุพรรณ
34.  16676  เด็กหญิงอวัศยา พุ่มจันทร์
35.  16713  เด็กหญิงอารยา ทองคำ