บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ครูที่ปรึกษา :1.นายสุวรรณ ชัยขันธ์    2.นายชิต ชินวงค์   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:44:22 )
จำนวน 31 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17018  เด็กชายกรกรต วงศา
2.  17469  เด็กชายกฤษฎา ป้อมเชียงพัง
3.  16715  เด็กชายกฤษฎากรณ์ จันทร์อ่อน
4.  16785  เด็กชายกิตติภูมิ พินัน
5.  16605  เด็กชายจิราวัฒน์ คนหาญ
6.  16756  เด็กชายธวัชชัย พิมพ์เทพ
7.  16823  เด็กชายธีมงคล เปี่ยมศักดิ์
8.  16606  เด็กชายธีรพัฒน์ ตามวงค์
9.  16645  เด็กชายธีรเดช รัตน์มณีบดีเดช
10.  16607  เด็กชายนนทชัย เกาะแก้ว
11.  16608  เด็กชายนพรัตน์ เจียงคำ
12.  16760  เด็กชายนักปราชญ์ เสนาสี
13.  16862  เด็กชายพสุธร รอดคำทุย
14.  16987  เด็กชายพีรพัฒน์ มาตรังศรี
15.  16831  เด็กชายอธิชา ผลจันทร์
16.  16870  เด็กชายอนพัทธ์ สุวรรณไตร
17.  16800  เด็กชายอิทธิพัทธิ์ ไมโพธิ์
18.  16872  เด็กชายอิสรา สัตโต
19.  16718  เด็กชายโชคอนันต์ ภูเทียมศรี
20.  16873  เด็กหญิงกชกร พลเทพ
21.  16768  เด็กหญิงกัญญาภัทร รัตนา
22.  16694  เด็กหญิงขนิษฐา สาบ้านบัว
23.  16804  เด็กหญิงชญาณิศา ดอกนมกลาง
24.  16659  เด็กหญิงช่อฟ้า ยืนนาน
25.  16806  เด็กหญิงทัศนียวรรณ คุ้มศิลป์
26.  16737  เด็กหญิงนภัสสร โครตสมบัติ
27.  16879  เด็กหญิงพิทยารัตน์ สาบ้านบัว
28.  16847  เด็กหญิงรวิภา สระแก้ว
29.  16706  เด็กหญิงวาสิตา วิชาดี
30.  16851  เด็กหญิงศิรินธร ถายะเดช
31.  16812  เด็กหญิงสวรรยา แสงหาชัย