บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูที่ปรึกษา :1.นางพรพิไล บุญเลิศ    2.นางสาวสุธิดา วงศ์ชารี    3.ณดล คุนาคม   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:13:33 )
จำนวน 40 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16000  นายธีระพงษ์ โนนทิง
2.  16050  นายอรรณพ นุ่มนาก
3.  16080  เด็กชายชินดนัย จอมใจ
4.  16045  เด็กชายวรพงษ์ ธงษาราษฎร์
5.  16046  เด็กชายวรากร มูลมาตร
6.  16008  เด็กชายอธิชา รักษาศรี
7.  16056  นางสาวชนิสรา โสภา
8.  16011  นางสาวชุติมา ว่องไว
9.  16013  นางสาวณพิชญา คำภาหลอย
10.  16096  นางสาวทิพย์ลาวัลย์ วังคะฮาด
11.  16017  นางสาวธนพร สารสอน
12.  16021  นางสาวปวีณ์ธิดา รักษาธรรม
13.  16180  นางสาวพรวลัย จันทร์โพธิ์
14.  16026  นางสาวพิรุณรัตน์ ศรีหานนท์
15.  16324  นางสาวพูนสุข สีสว่าง
16.  16143  นางสาววิภาดา พรมโคตร
17.  16033  นางสาวสุภาวดี สีพอ
18.  16036  นางสาวอารียา หาญกุล
19.  16055  เด็กหญิงชนิสรา วงศ์สุนา
20.  16057  เด็กหญิงชไมพร ประจงจิตร
21.  16012  เด็กหญิงญาณิศา วงษ์สะอาด
22.  16059  เด็กหญิงณิชกานต์ แก้วมุงคุณ
23.  16015  เด็กหญิงณิชากร วะลัยรัตน์
24.  16320  เด็กหญิงทานตะวัน คำมุงคุณ
25.  16061  เด็กหญิงธนพร ศรีสะอาด
26.  16018  เด็กหญิงธรณ์ธันย์ คำภูมี
27.  16062  เด็กหญิงธัญญาภรณ์ วิณโรจน์
28.  16019  เด็กหญิงนิจวิภา กุมภิโร
29.  16022  เด็กหญิงปัทมาภรณ์ สัตถาผล
30.  16139  เด็กหญิงพรนภัส ทะเลิงรัมย์
31.  16103  เด็กหญิงพรไพลิน บุตรสา
32.  16142  เด็กหญิงรัชนีวรรณ จิระพร
33.  16070  เด็กหญิงวริษา คนเพียร
34.  16029  เด็กหญิงวศินี พระสุราช
35.  16071  เด็กหญิงวิชิตา สุริวงค์
36.  16030  เด็กหญิงศรุตยา โสภา
37.  16072  เด็กหญิงสิตานัน สุกัณท์
38.  16032  เด็กหญิงสุชญาดา ไวแสน
39.  16034  เด็กหญิงอรณี อาจทวีกุล
40.  16035  เด็กหญิงอาทิตยา หอมใส