บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวขนิษฐา แวทไธสง   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:32:59 )
จำนวน 39 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16003  นายโรจนศักดิ์ เวียงคำ
2.  16039  เด็กชายธราเทพ ศรีพุทธา
3.  16156  เด็กชายธารากร ขอนแก่น
4.  16041  เด็กชายธีรภัทร พินิจมนตรี
5.  16006  เด็กชายศุภวิชญ์ หาญมนตรี
6.  16007  เด็กชายสราวุธ ทองห่อ
7.  16079  เด็กชายเจษฎากร โพธิ์สุวรรณพร
8.  16051  นางสาวกนกพิชญ์ แสนประเสริฐ
9.  16052  นางสาวกุลฑีรา เฝ้าทรัพย์
10.  16133  นางสาวชนิดา เพียรสองชั้น
11.  16994  นางสาวช่อผกา ทุมรี
12.  16014  นางสาวณัฏฐณิชา ทองมหา
13.  16135  นางสาวธัญสมร หัดคำหมื่น
14.  16136  นางสาวธันย์ชนก พลโยธา
15.  16099  นางสาวนภัส ศรีธิราช
16.  16027  นางสาววนัสนันท์ จันดา
17.  16206  เด็กหญิงกัลยา มีศรี
18.  16168  เด็กหญิงกิตติยา ศรีชัยญา
19.  16053  เด็กหญิงคณิตตาน์ การบุญ
20.  16054  เด็กหญิงชญานันท์ คำวันดี
21.  16132  เด็กหญิงชธิดา ราภูมี
22.  16093  เด็กหญิงณัฐธิดา วิชาดี
23.  16095  เด็กหญิงทรงพร หล้าหิบ
24.  16137  เด็กหญิงธีรดา ตามวงค์
25.  16063  เด็กหญิงนภัสรา ลุยกระโทก
26.  16174  เด็กหญิงนภัสรา เพชรพา
27.  16101  เด็กหญิงปลายฝน ผงพิลา
28.  16023  เด็กหญิงปาณัทพร ถูระวรณ์
29.  16138  เด็กหญิงปิยธิดา บุญพา
30.  17003  เด็กหญิงปิยภรณ์ นนชมภู
31.  16102  เด็กหญิงพรพิมล เกตุกระโทก
32.  16066  เด็กหญิงพรสุดา คำสุข
33.  16104  เด็กหญิงมัชฌิมา หลิน
34.  16184  เด็กหญิงรักนิรันดร์ ผูกพันธ์
35.  16328  เด็กหญิงวริยา สมภักดี
36.  16144  เด็กหญิงวิลาศินี ศรีสกุล
37.  16185  เด็กหญิงสิริวิภา ปัญโย
38.  16108  เด็กหญิงสุวิมล อินไข
39.  16149  เด็กหญิงอินทิรา เภ้านู