บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ครูที่ปรึกษา :1.นายสุกรรณ พิเภก    2.นายรักษา คุ้มบุญ   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:53:10 )
จำนวน 37 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15997  เด็กชายชลวิทย์ กลี่เตียง
2.  16038  เด็กชายธนทรัพย์ ภูพานทอง
3.  16117  เด็กชายธนายุธ คนเพียร
4.  16040  เด็กชายธีรพัฒน์ โหตะรัตน์
5.  17000  เด็กชายบุณยกฤต สี่แสน
6.  16044  เด็กชายภูริณัฐ โต่งจันทร์
7.  16001  เด็กชายรัฐภูมิ บุญสงค์
8.  16005  เด็กชายศิวัฒน์ บุตรดี
9.  16010  เด็กชายอภิวัฒน์ ยศม้าว
10.  16314  เด็กชายอรรถพร รินแก้ว
11.  16090  เด็กหญิงกชกร อุ่นวงศ์
12.  16091  เด็กหญิงกนกวรรณ สุนสนาม
13.  16280  เด็กหญิงกวินธิดา จันเจือ
14.  16282  เด็กหญิงกัลยา ภาโสม
15.  16319  เด็กหญิงชาลินี อินทปัทม์
16.  16209  เด็กหญิงชิดชนก ภูนาสรณ์
17.  16242  เด็กหญิงณัฐธิญา วรรณภา
18.  16094  เด็กหญิงณัฐราวดี พรมคนซื่อ
19.  16016  เด็กหญิงดวงตะวัน สีหาวงษ์
20.  16172  เด็กหญิงธารทิพย์ อุบลลา
21.  16178  เด็กหญิงปาณิศา โปะปะนม
22.  16249  เด็กหญิงพิชญา แสนพันธ์
23.  16181  เด็กหญิงพิชญาภา รอสูงเนิน
24.  16025  เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองน้อย
25.  16183  เด็กหญิงภัชรี ภาเลิศ
26.  16215  เด็กหญิงภัทรภร ฝาเฟี้ยม
27.  16217  เด็กหญิงมนัสนันท์ ราชคีรี
28.  16255  เด็กหญิงวริศรา จันทินทรางกูล
29.  16329  เด็กหญิงวารุณี ใชนา
30.  16293  เด็กหญิงวิสสุตา แรงสู้
31.  16031  เด็กหญิงศรุตา โคตรหานาม
32.  16294  เด็กหญิงสุนิสา ชำนาญ
33.  16295  เด็กหญิงอติพร เขื่อนชนะ
34.  16109  เด็กหญิงอภิญญา นุดดอนไพร
35.  16074  เด็กหญิงอมรรัตน์ วงศ์อามาตย์
36.  16110  เด็กหญิงอรวี ลุนอุบล
37.  16223  เด็กหญิงอรสมา อาดี