บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ครูที่ปรึกษา :1.นายปิยวัช คามตะศิลา   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 18:11:53 )
จำนวน 36 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16078  เด็กชายจักรกฤษ อัคพิน
2.  16082  เด็กชายณัฐชานนท์ ศรีล้วน
3.  16037  เด็กชายณัฐพล ราชโส
4.  16998  เด็กชายธนดล บุตรพรม
5.  16238  เด็กชายวุฒิพงษ์ พ่อโคตร
6.  16086  เด็กชายศักย์ศรณ์ สุพร
7.  16204  เด็กชายศุภวิชญ์ นาดี
8.  16239  เด็กชายสีหราช ฤทธิ์ภู
9.  16049  เด็กชายอภิเดช สุพร
10.  16275  เด็กชายอรรถพร ธรรมทาทอง
11.  16115  เด็กชายเจนวิชญ์ มั่นเหมาะ
12.  16158  เด็กชายเนรมิต โพธิ์จันทร์
13.  16195  เด็กชายแทนคุณ แทนค่ำ
14.  16279  เด็กหญิงกมลลักษณ์ กาสีไสย์
15.  16317  เด็กหญิงฉัตรพร มั่นดอนเรือ
16.  16285  เด็กหญิงฐิตาภรณ์ โพธิสัย
17.  16286  เด็กหญิงฐิติมา ปะสะจะ
18.  16058  เด็กหญิงฐิติรัตน์ เนียมอ้ม
19.  16097  เด็กหญิงธัญจิรา สุวรรณกูฎ
20.  16098  เด็กหญิงธิดารัตน์ หมึกไธสง
21.  16173  เด็กหญิงนฤมล โพธิ์จันทร์
22.  16246  เด็กหญิงนุชนารถ อักษร
23.  16175  เด็กหญิงปนัดดา แสนสุข
24.  16213  เด็กหญิงปริชาติ สุพรม
25.  16020  เด็กหญิงปรียาภรณ์ จันทร์อ่อน
26.  16176  เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต โคตรสมบัติ
27.  16290  เด็กหญิงพรนภา แก้วกล้า
28.  16326  เด็กหญิงภาวิณี พนม
29.  16106  เด็กหญิงมิ่งขวัญ ทับจุฬา
30.  16147  เด็กหญิงศุภรัสมิ์ กิ้วราชแยง
31.  16073  เด็กหญิงสุพรรษา สีสาร
32.  16075  เด็กหญิงอนันตญา สายตา
33.  16259  เด็กหญิงอภิญญา นันคำ
34.  16332  เด็กหญิงอารีนา จารุจิตร
35.  16067  เด็กหญิงเพชรแพรวรรณ ไทยใหม่
36.  16069  เด็กหญิงเยาวมาลย์ ศิริชัยภัยกุล