บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ครูที่ปรึกษา :1.นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์    2.นางสมสมัย คำภูษา   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 16:21:11 )
จำนวน 34 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16076  เด็กชายกีรติ วัลยวงษ์
2.  16230  เด็กชายฐิตินัย จารย์โพธิ์
3.  17008  เด็กชายณัฐภูมิ วงสุวรรณ
4.  16196  เด็กชายธนดล จันทร์เขียว
5.  17017  เด็กชายธีรภัทร ศรีบุญแสง
6.  16157  เด็กชายธีระศักดิ์ สายน้ำ
7.  16264  เด็กชายธีรเดช สุพร
8.  16042  เด็กชายปรัชญา ฐานะ
9.  16159  เด็กชายปฬมินฆ์ อาบสุวรรณ
10.  16160  เด็กชายปีติกร พลกลาง
11.  16119  เด็กชายพงศกร นันทะพันธ์
12.  16161  เด็กชายพงศานนท์ บุญละคร
13.  16268  เด็กชายพัชรพล หันจางสิทธิ์
14.  16163  เด็กชายภานุวัฒน์ กาพรมวงค์
15.  16166  เด็กชายวรัญญู ทวีจิตร
16.  16272  เด็กชายสรสิช คำเมืองโม้
17.  16048  เด็กชายสิทธิกร บัวเฟื่อง
18.  16009  เด็กชายอนันตสิทธิ์ สิงห์ชา
19.  16276  เด็กชายอัคคเดช ปัดถาวะโร
20.  16558  เด็กชายเดชาวัต จันทร์เกตุ
21.  17464  นางสาวมณเฑียร อินธิจักร์
22.  16100  เด็กหญิงนรนันท์ ปีนะสา
23.  16211  เด็กหญิงนวมินทร์ อินใจ
24.  16321  เด็กหญิงนารีรัตน์ อนุสนธ์
25.  16248  เด็กหญิงพรรณอร นันเป้ง
26.  16214  เด็กหญิงพิชญาภา ศรีกุดค้าว
27.  16252  เด็กหญิงภัทรภรณ์ วรอินทร์
28.  16216  เด็กหญิงภัทรวดี ศรีทอง
29.  16330  เด็กหญิงอรทัย หันเหิน
30.  16260  เด็กหญิงอรอุมา สาริบุญ
31.  16111  เด็กหญิงอรอุมา สีลา
32.  16169  เด็กหญิงเกสรา ศิริการ
33.  16316  เด็กหญิงเจมิตา ศรีชัยญา
34.  16323  เด็กหญิงไปรยา อักโขวงค์