บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ครูที่ปรึกษา :1.นายวัชรินทร์ ถันชนนาง    2.นางสาวอัจฉราภรณ์ ธาตุวิสัย   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 16:36:19 )
จำนวน 33 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16225  เด็กชายกฤษฎา โสภากุล
2.  16261  เด็กชายกฤษณพันธ์ พิกุลทอง
3.  16227  เด็กชายกิตติภัทร นักร้อง
4.  16114  เด็กชายคณาธิป ฝ่ายซ้ายคราม
5.  16240  เด็กชายณัฐดนัย เกษสิมมา
6.  16193  เด็กชายณัฐนนท์ คำชามา
7.  16263  เด็กชายธารากรณ์ แม้นหมาย
8.  16266  เด็กชายนาถวัฒน์ สิงห์นาด
9.  16977  เด็กชายประสิทธิ์ เดชวงค์
10.  16306  เด็กชายพศิน เวชบรรพต
11.  16162  เด็กชายฟ้าลิขิต อุปชัย
12.  16154  เด็กชายภูษิต ผามะนาว
13.  16085  เด็กชายยศภัทร พิศวิมล
14.  16002  เด็กชายรัตนวัฒน์ ขันธชัย
15.  16125  เด็กชายวรากร ผิวขำ
16.  16047  เด็กชายศุภกานต์ เศรษฐณรงค์
17.  16278  เด็กชายอุทัย สุวรรณดี
18.  16077  เด็กชายเขมทัต เลิศสงคราม
19.  16221  นางสาวศิริพรรณ สายสุด
20.  17467  นางสาวสใบทอง โคตรสุโพธิ์
21.  16981  เด็กหญิงกษัตรตรี ภูสามี
22.  16170  เด็กหญิงจันจิรา สุภาปุ
23.  16171  เด็กหญิงจันทิกา มาศวรรณา
24.  16207  เด็กหญิงจารวี บัวโฮม
25.  16092  เด็กหญิงชนกนันท์ แสนยศคำ
26.  16243  เด็กหญิงณิชากานต์ ศรีวิไล
27.  16244  เด็กหญิงนฤมล โปะปะนม
28.  16065  เด็กหญิงปารวี คำพวง
29.  16325  เด็กหญิงภัชชา หะธรรมวงษ์
30.  16105  เด็กหญิงภิรมย์ลักษณ์ พละวัฒน์
31.  16219  เด็กหญิงลลิตา คำแสนสุข
32.  16145  เด็กหญิงศศินิภา มีบุญ
33.  16112  เด็กหญิงอรุณรัตน์ สังสม