บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
ครูที่ปรึกษา :1.นางยลลดา ทุมโยมา   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 16:57:10 )
จำนวน 33 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16187  เด็กชายกฤษฎา กะการดี
2.  16986  เด็กชายกิตติ์ธเนศ วะดีศิริศักดิ์
3.  16429  เด็กชายจิตวิสุทธิ ปานไกร
4.  16229  เด็กชายชาติชาย พลหงษ์
5.  16262  เด็กชายชิษณุพงศ์ ทุมพุฒ
6.  15998  เด็กชายณัฎฐกิตติ์ ธะวาติ
7.  16192  เด็กชายณัฐดนัย อุปทุม
8.  16197  เด็กชายธนพล คงพิรัตน์
9.  17026  เด็กชายธนวิชญ์ สมรักษ์
10.  16232  เด็กชายธีรพัฒน์ แซ่ตั้ง
11.  16305  เด็กชายพรพิพัฒน์ พ่อโคตร
12.  16122  เด็กชายรัชชานนท์ แก้วปัดชา
13.  16123  เด็กชายวรปรัชญ์ เจริญสุข
14.  16271  เด็กชายวัชรพล คำมุงคุณ
15.  16273  เด็กชายสิทธิศักดิ์ สุวรรณไตร
16.  16129  เด็กชายอภิวัฒน์ บัวชน
17.  16434  เด็กชายอรรถพล ใสโยธา
18.  16189  เด็กชายเกษมศักดิ์ สายธิไชย
19.  17013  นางสาวขวัญศิริ ทองจิตร
20.  16296  นางสาวอภิสรา เพียอ้ม
21.  16208  เด็กหญิงจิริยา นนธิบุตร
22.  16284  เด็กหญิงชลลดา แก้วนาง
23.  16288  เด็กหญิงดวงแก้ว มาริชิน
24.  16322  เด็กหญิงปาริฉัตร แสนกล้า
25.  16291  เด็กหญิงพรรณฑิตา ยืนยั่ง
26.  16250  เด็กหญิงพิมพ์สุภา สิงห์นวน
27.  16218  เด็กหญิงยุภาวรรณ คำยศ
28.  16292  เด็กหญิงวรนุช กลิ่นกุหลาบ
29.  16327  เด็กหญิงวรัญตา อยู่เลี้ยง
30.  16222  เด็กหญิงสุพัตรา เพ็ชรูณ
31.  17470  เด็กหญิงอนงค์พร นาน้ำ
32.  16297  เด็กหญิงอรพรรณ คุ้มประเสริฐ
33.  16148  เด็กหญิงอัญชิสา ธรรมสมบัติ