บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ครูที่ปรึกษา :1.นายกัมปนาท ยุทธมานพ    2.นางสาวเพ็ญรัตน์ ศรีพรหม   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:17:51 )
จำนวน 29 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17459  นายธีระเมฆ นุตยางกูล
2.  16150  เด็กชายกนกพล พานสมบูรณ์
3.  16299  เด็กชายกฤชกวีวัฒน์ โสดาภักดิ์
4.  16300  เด็กชายก้องภพ บัวทอง
5.  16152  เด็กชายจานุพงษ์ แสงโรชา
6.  16241  เด็กชายณัฐนนท์ เกษสิมมา
7.  16301  เด็กชายณัฐพงศ์ เชื้อขาวพิมพ์
8.  16452  เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรโสภา
9.  16302  เด็กชายทศพร ทาวะลุน
10.  16155  เด็กชายทักษิณ นุชิต
11.  16557  เด็กชายธวัชชัย วิเชียร
12.  16304  เด็กชายธีระชัย บุญทศ
13.  16312  เด็กชายสุรเกียรติ โหลลังกา
14.  16118  เด็กชายนนทภัทร กุนาเพียง
15.  16234  เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ แสนพล
16.  16269  เด็กชายภานุวัฒน์ จันเทภา
17.  16121  เด็กชายภานุวัฒน์ โคตะพัฒ
18.  16309  เด็กชายมนัส สุนารัตน์
19.  16126  เด็กชายวัชรพงษ์ เรืองชัย
20.  16088  เด็กชายสิรภพ ศิริกาญจน์
21.  16315  เด็กหญิงกาญจนาภรณ์ มลสินธ์
22.  17005  เด็กหญิงดากานดา น้อยเสนา
23.  16289  เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุขีคึมบง
24.  16179  เด็กหญิงปิยวดี สุวรรณไตร
25.  16068  เด็กหญิงฟาลิดา แตะกระโทก
26.  16140  เด็กหญิงภัทรกมล นันทะมีชัย
27.  16146  เด็กหญิงศรุตา บุญหนา
28.  17014  เด็กหญิงสุธัญญา เกษบึงกาฬ
29.  16186  เด็กหญิงสุนันทา จำปาหอม