บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
ครูที่ปรึกษา :1.นายสมพงศ์ ภูกองสังข์    2.น.ส.ธีรนันท์ ไชยเชษฐ์   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:37:01 )
จำนวน 34 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17006  นายตะวัน อินทร์คำ
2.  16298  เด็กชายกรวิชญ์ กุมภิโร
3.  16151  เด็กชายกัมพล ลุนอุบล
4.  16226  เด็กชายกิตตินันท์ จันทรักษา
5.  16116  เด็กชายฐิติกร ชาติมนตรี
6.  16081  เด็กชายฐิติพล ชาติมนตรี
7.  16194  เด็กชายทรงพล ชารัตน์
8.  16198  เด็กชายธนภัทร ธัญญอุดม
9.  16303  เด็กชายธนากร ศรีทอง
10.  16265  เด็กชายธีรยุทธ ศรีวะกูล
11.  16980  เด็กชายนฤชล ปิดตะคุ
12.  16307  เด็กชายพีรพัฒน์ เชื้อกุณะ
13.  16120  เด็กชายพุฒิพงศ์ กุดแถลง
14.  16124  เด็กชายวรรณชัย จันเจียม
15.  16237  เด็กชายวัฒนา โพกระโทก
16.  16202  เด็กชายวิษณุ วิชาดี
17.  16310  เด็กชายศรยุทธ นิมมา
18.  16127  เด็กชายสุกฤต สายศรี
19.  16313  เด็กชายอนุภาพ โคตรสมบัติ
20.  16167  เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีคำ
21.  16281  เด็กหญิงกษมา รักษาสี
22.  16130  เด็กหญิงกิตติภรณ์ ดาพิม
23.  16131  เด็กหญิงขวัญดาว อุตมา
24.  17011  เด็กหญิงชนัญธิดา ถาบัว
25.  16991  เด็กหญิงชุติกาญจน์ นนทมาลย์
26.  16210  เด็กหญิงญาณาธร ทองนาค
27.  16134  เด็กหญิงธนัญญา มีพรม
28.  16212  เด็กหญิงนันทิชา กิ่งคาร
29.  16177  เด็กหญิงปัณฑารีย์ หล้าหิบ
30.  16247  เด็กหญิงพนิริสา สีชื่น
31.  16251  เด็กหญิงพุทธิพา จันทร์แก้ว
32.  16253  เด็กหญิงรัญญา พันธ์ศรี
33.  17022  เด็กหญิงวิลาสินี รักเพื่อน
34.  16331  เด็กหญิงอรยา กิ่งมาลา