บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ครูที่ปรึกษา :1.นายจักรพงษ์ กลมลี    2.นางไพบูรณ์ ทุมโยมา   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:06:09 )
จำนวน 40 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15637  นายคณากร เชื้อขาวพิมพ์
2.  15606  นายชโยดม ภารสวัสดิ์
3.  16421  นายณฐกร ทำดี
4.  15643  นายธนวัฒน์ ปะสะจะ
5.  15552  นายนลธวัช ถนอมดำรงศักดิ์
6.  15553  นายนันทชิต สมนา
7.  16443  นายปัฐวีพงษ์ พลเสนา
8.  15554  นายพีรพัฒน์ ประทุจฐิตา
9.  15647  นายภูมินทร์ ปินตา
10.  15555  นายภูวดล มาตรมูลตรี
11.  15556  นายภูวเดช ไกยเดช
12.  15560  นางสาวกรรณิการ์ ป้อมหิน
13.  15601  นางสาวกัญญาภรณ์ คำมา
14.  15604  นางสาวกุลภรณ์ ปุ้ยไชยศร
15.  17359  นางสาวจตุพร สารสอน
16.  17360  นางสาวจิราวรรณ มัจฉาน้อย
17.  15563  นางสาวณัฐชา พลพันธ์
18.  15610  นางสาวณัฐณิชา คำบุราณ
19.  15569  นางสาวนิสรา ยุ่งพรมมา
20.  15703  นางสาวปภัสรา ทุมตาลเดี่ยว
21.  17361  นางสาวพาวิตา อะคะปัญญา
22.  15573  นางสาวพิมพ์ชนก น้อยน้ำเที่ยง
23.  15574  นางสาวพิมพ์ลภัส คล้อยสวาท
24.  15565  นางสาวรนัญดา นาใจดี
25.  17363  นางสาวรัศมีดาว เรืองศรี
26.  15576  นางสาววรนุช สมันกลาง
27.  15712  นางสาววรัญญา โคตรหานาม
28.  15666  นางสาววริศรา วิจารณ์
29.  15577  นางสาววิชาพร อัมพวา
30.  15578  นางสาววีรภา สุพร
31.  15581  นางสาวศยามล พาลอิ่มมะเริง
32.  17364  นางสาวศรุตา บุตรวงค์
33.  15585  นางสาวสิริยาภรณ์ บุญเทียน
34.  17365  นางสาวสุพิชญา ศรีวะอุไร
35.  15631  นางสาวสุภาวดี ธรรมภักดี
36.  15586  นางสาวสุภาวดี ผิวขำ
37.  15717  นางสาวอุริสยา นาระทำ
38.  17362  นางสาวเยาวภา แตงทิพย์
39.  15579  นางสาวแววตา หิงชาลี
40.  15587  นางสาวโสภาวดี เจือทอง