บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวภานุมาศ บุญสมร    2.ว่าที่ ร.ต.กระจ่าง พินิจมนตรี   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:25:40 )
จำนวน 40 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15635  นายขจรเกียรติ ผิวขำ
2.  15639  นายณัฐพล ทานะราช
3.  17366  นายธนภัทร์ สีดาสาร
4.  15595  นายนัฐพงศ์ ทุมโยมา
5.  15734  นายอนุชิต จิตรจักร์
6.  17367  นายอนุวัต พระนุรักษ์
7.  15650  นางสาวกมลวรรณ ก้อนดินจี่
8.  15651  นางสาวกัญญาณัฐ พรมสุริย์
9.  15603  นางสาวกุลธิดา จิตนนท์
10.  15692  นางสาวจิดาภา แหวนแก้ว
11.  15741  นางสาวณัฐริกา อินทรพาณิชย์
12.  15992  นางสาวธนานันท์ สุวรรณไตรย์
13.  17368  นางสาวธัญมน อินไชยา
14.  15745  นางสาวธิดารัตน์ ฉายา
15.  15566  นางสาวธิดารัตน์ มลแข็ง
16.  15616  นางสาวธีมาพร เชื้อบุญมี
17.  15619  นางสาวนิยุดา บุญญาพิทักษ์
18.  15570  นางสาวนุฐิตา อินทิวงศา
19.  15622  นางสาวปิยฉัตร รัตนตรัยวงค์
20.  17369  นางสาวพรธิดา บุญพรม
21.  15664  นางสาวมัลลิกา เทวีรัมย์
22.  16410  นางสาววิจิตรา กุลชาติ
23.  15667  นางสาววิภาดา เอมสันต์
24.  15625  นางสาววิริยาภรณ์ แสงโยธี
25.  15582  นางสาวศศิกานต์ ลุนอุบล
26.  15786  นางสาวศิริญากรณ์ ระหา
27.  15628  นางสาวสมฤดี ใจสว่าง
28.  15669  นางสาวสุชาริณี ดิง
29.  15815  นางสาวสุชาลิณี มัฆวาล
30.  15629  นางสาวสุปราณี เกตุหอม
31.  15630  นางสาวสุภัสสรา ประสมศรี
32.  15671  นางสาวอธิฐาน พันธ์เพชร
33.  15633  นางสาวอนงค์นาฎ ป้อมหิน
34.  15715  นางสาวอนันตญา พิษคำ
35.  16424  นางสาวอรพินท์ สบายใจ
36.  15591  นางสาวอรวรา ยะหัวดง
37.  15592  นางสาวอริสา อุปถัมภานนท์
38.  15820  นางสาวอลินตา วิเทศ
39.  15593  นางสาวอารียา สมทิพย์
40.  15675  นางสาวอิษฎาอร ศรีพลไกร