บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ครูที่ปรึกษา :1.นายเด่นชัย นันทา    2.นางสาวรัตนา โถปาสอน   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:45:03 )
จำนวน 39 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15822  นายกฤษณพงษ์ ประวัติตะ
2.  16447  นายณัฐพล พิมพ์โพธิ์
3.  17370  นายทิวัตถ์ คำดี
4.  15305  นายนฤเบศร์ เหลาพิลา
5.  15803  นายยุทธนา อามาตย์มนตรี
6.  15768  นายวิชยุตม์ พิศวิมล
7.  15557  นายศรัณย์ แรงสู้
8.  15770  นายศรายุทธ์ ไชยรักษ์
9.  15677  นายเฉลิมชัย บุญสุขา
10.  17371  นายเทพพิทักษ์ รุลวงษ์
11.  15562  นางสาวชลดา สุพร
12.  15607  นางสาวชลิตา พนม
13.  15653  นางสาวชะรินดา ลุนอุบล
14.  17372  นางสาวชุติมน นันทะเสนา
15.  15608  นางสาวชุติมา หลานเศรษฐา
16.  17373  นางสาวซีน่า สตาทร์เต๊บ
17.  17374  นางสาวฐายินี จำรัสแสง
18.  17375  นางสาวณัฐมล คนขยัน
19.  16995  นางสาวทิพย์วรา พิเคราะห์
20.  17376  นางสาวธนพร สารสอน
21.  17377  นางสาวธัญญาเนตร นามวิเศษ
22.  15656  นางสาวธิดาขวัญ มูลเรืองชัย
23.  15841  นางสาวนราเกตน์ ภานะสิทธิ์
24.  17378  นางสาวนันทกานต์ วรชินา
25.  15621  นางสาวปวริศา กำลังเหลือ
26.  17379  นางสาวปั้นหยา อินทรสงเคราะห์
27.  17380  นางสาวปิยะดา ลาแก้ว
28.  15572  นางสาวพรหมพร อำนาจ
29.  15983  นางสาวพัชราทิพย์ วิเศษศรี
30.  15813  นางสาวยุวภา แสนคำ
31.  15785  นางสาวลลิตา เจริญขันธ์
32.  15626  นางสาวศศิกานต์ ทำโย
33.  17381  นางสาวสุจิรา จันทมาตร
34.  15751  นางสาวสุพัตรา ชาบุตรโคตร
35.  15672  นางสาวอรทัย สารางคำ
36.  17382  นางสาวอริศรา ภาคำตา
37.  15673  นางสาวอาทิตยา จำปาลา
38.  15674  นางสาวอาภากร ดาสินธ์
39.  17383  นางสาวอาวัลติกา พรมวัง