บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ครูที่ปรึกษา :1.นางลำไพร กวีกรณ์    2.นางสาวจันทร์จิรา หอกคำ   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 18:04:33 )
จำนวน 35 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15725  นายนฤบดินทร์ เพียพรมมา
2.  15646  นายภัทรพล บุญมา
3.  17384  นายรุ่งตะวัน โคตรพรมมา
4.  16988  นายศิริโรจน์ เรืองเจริญ
5.  15831  นายสมเจตต์ บุญแก้ว
6.  17385  นายสหรัถ กองหิน
7.  17386  นายสุวิจักขณ์ จันทร์พรมมา
8.  15558  นายอัษฎาวุธ คำปันอ่อน
9.  15551  นายเกรียงไกร ราชชมภู
10.  17466  นายเมธาวี ไชยแสน
11.  15830  นายเรืองศักดิ์ ไชยมาตร
12.  15838  นางสาวกวินนาถ กระจาย
13.  17387  นางสาวกัลยรัตน์ ครองสัตย์
14.  15605  นางสาวจินต์นิภา สุกัณท์
15.  17460  นางสาวชญานิศ โสภา
16.  17388  นางสาวณัฐริกา แสนสมัคร
17.  17389  นางสาวทิพย์ปรากาญณ์ คำสิงห์
18.  17390  นางสาวธัญชนก ดวงลูกแก้ว
19.  15567  นางสาวธิดารัตน์ กางเดช
20.  15777  นางสาวธิดารัตน์ ภูนาแร่
21.  15615  นางสาวธิดารัตน์ สะตะ
22.  17391  นางสาวปฏิมา อุ่นวิเศษ
23.  15811  นางสาวประภาภรณ์ พูลเพิ่ม
24.  15843  นางสาวปัทมพร แสนกรุง
25.  15844  นางสาวปิยธิดา ภูสนิท
26.  15748  นางสาวผกาวรรณ จันทร์คำภู
27.  15707  นางสาวพัทธวรรณ พันธ์ดง
28.  15709  นางสาวภัทราพร บัวเฟื่อง
29.  17392  นางสาวมาริษา พลอย ชันเดรา
30.  17393  นางสาวศศิกานต์ โพสาราช
31.  17394  นางสาวศิรดา เตยกระโทก
32.  15787  นางสาวสุจิตรา อึ่งชื่น
33.  15817  นางสาวสุณิสา แสนประเสริฐ
34.  17395  นางสาวสุพัฒทา ปัดทำ
35.  17396  นางสาวสุพิชฌาย์ บอกสันเทียะ