บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ครูที่ปรึกษา :1.นายพชรดนัย ภูจำเริญ   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 18:23:35 )
จำนวน 34 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15823  นายกรณ์ พรมวิเศษ
2.  17397  นายฐิติศักดิ์ จันทร์ยศ
3.  17398  นายธนวัฒน์ ดวงแสนพุด
4.  15116  นายธนากร สาบ้านบัว
5.  15765  นายภัทรภณ พลศรีสม
6.  17400  นายอภิชัย เหมเหมือง
7.  15641  นายเทพฤทธิ์ มาลา
8.  15691  นางสาวจารุวรรณ ชินบุตร
9.  16415  นางสาวจีรนันท์ ปะวะโพตะโก
10.  17473  นางสาวชลธร พานสมบูรณ์
11.  17474  นางสาวณัฐพร โคตรปัญญา
12.  15698  นางสาวณัฐสุดา เพชรฤทธิ์
13.  17401  นางสาวธัญรดา ดวงลูกแก้ว
14.  17402  นางสาวธิดารัตน์ วงค์แก้ว
15.  15657  นางสาวนนท์ธิชา ปิงอินถา
16.  15747  นางสาวนันทิดา หงษ์สุวรรณ
17.  15659  นางสาวบุณยาพร พาโนมัย
18.  15620  นางสาวปณิตา สุวรรณไตร
19.  17403  นางสาวปนัดดา ชนะกิจ
20.  15812  นางสาวปวีณา โปะปะนม
21.  15662  นางสาวพรทิพย์ พันป้องซอด
22.  17404  นางสาวพัชรินค์ ศรีลา
23.  17405  นางสาวพิยดา ดาบน้อยอุ่น
24.  15711  นางสาวรัตนาภรณ์ ยืนยั่ง
25.  17406  นางสาวศศิภรณ์ อาจสูงเนิน
26.  17407  นางสาวศศิวิมล สุพร
27.  17408  นางสาวศิริธิดา แสงสุรีย์
28.  17410  นางสาวสุปราณี สีคำ
29.  15819  นางสาวสุปรีดี เดชศิริ
30.  17411  นางสาวสุภารัตน์ รักษาบุญ
31.  15791  นางสาวอาทิติญา ก่องดวง
32.  15718  นางสาวอุษณา รักษากุล
33.  15842  นางสาวเบญจรัตน์ ลุนอุบล
34.  15702  นางสาวใบเฟิร์น นิลดอนหวาย