บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ครูที่ปรึกษา :1.นางวรางคณา โทสาลี    2.นางสาววรัญญา สุดโลก   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 16:27:53 )
จำนวน 34 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15676  นายกมล บาลพิทักษ์
2.  17412  นายชุติพนธ์ ผาวัง
3.  15640  นายณัฐวัฒน์ สลางสิงห์
4.  15679  นายณัฐวุฒิ โลเกตุ
5.  15642  นายธนวัฒน์ ภูไชยแสง
6.  17413  นายธีรภัทร์ แก้วบัณฑิต
7.  17458  นายรัตนากร คนเพียร
8.  15758  นายเจษฎา อาษาวัง
9.  15804  วิชิตชัย ประเสริฐศรี
10.  15687  นางสาวกนกภรณ์ มีชัย
11.  17461  นางสาวกนกวรรณ ทานันท์
12.  17414  นางสาวจันทิมา อ่อนหา
13.  17457  นางสาวจุฬาลักษณ์ ร่มสบาย
14.  15809  นางสาวชนรดี แหยมนาค
15.  15660  นางสาวณัฐนิชาวี วงค์ศรีชา
16.  15611  นางสาวณัฐพร สิงห์คำ
17.  15697  นางสาวณัฐพร เพ็งไธสงค์
18.  17415  นางสาวนรินทิพย์ เวียงสิมมา
19.  17416  นางสาวนันท์ลภัส ขันธสอน
20.  15618  นางสาวนิติรัฐ เอนกนวล
21.  15701  นางสาวบงกชกร ชัยชิต
22.  16973  นางสาวปฏิภรณ์ สุนทรหงส์
23.  17417  นางสาวพรพิมล โพธิ์ย้อย
24.  17418  นางสาวพัชรี ไชยปัดถา
25.  15782  นางสาวภัทรภร สายเสมา
26.  15847  นางสาวมะลิสา ชมเชย
27.  15849  นางสาวรุ่งทิพย์ ทองภูบาล
28.  15713  นางสาววราภรณ์ เกษงาม
29.  15814  นางสาวศิรินทิพย์ พนอมสาต
30.  17419  นางสาวสุชาวดี สุพรรณโมก
31.  17420  นางสาวสุภัทรสร บุญแสง
32.  17421  นางสาวอภิชญา จูมชัย
33.  15790  นางสาวอรทัย ฉายฉวี
34.  15755  นางสาวอาภาศิริ สิงห์เสนา