บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ครูที่ปรึกษา :1.นายพิชิตชัย วงษ์ชัย    2.นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุล   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 16:49:05 )
จำนวน 36 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17422  นายกฤษฎา อาจยางคำ
2.  15636  นายรินรดา คำพวงชัย
3.  17423  นายวีรภัทร พงษ์พาน
4.  15771  นายสุทธิวุฒิ สุพร
5.  17424  นางสาวกมลพร พิมลี
6.  17425  นางสาวกัญญารัตน์ ยิ่งยืน
7.  15955  นางสาวกาญจน์ธิดา ปิ่นสุวรรณ
8.  17426  นางสาวกุลณัฐ เนื้อไม้หอม
9.  17427  นางสาวคณิณณัฎฐ์ ศรีวะสุทธิ์
10.  16422  นางสาวชุตินันท์ ด่านทองวัฒนกุล
11.  17428  นางสาวธนิษฐา จันทร์เพ็ง
12.  17429  นางสาวธัญลักษณ์ สาชะรุง
13.  16425  นางสาวธันยนิษฐ์ แฝงเหียน
14.  17430  นางสาวธิญาดา เสนามงคล
15.  17431  นางสาวธิดารัตน์ วงษ์ตาหล้า
16.  15740  นางสาวนัฐทิฌา อุฒาพยัพ
17.  15568  นางสาวนันทวดี ไกยะวรรณ
18.  17004  นางสาวบัววอน บัวจัน
19.  15780  นางสาวปิยพร สุพร
20.  16556  นางสาวพนิตพิชา แถวโพธิ์
21.  17432  นางสาวพรทิวา วิรัชวา
22.  15663  นางสาวพรนภัทร สว่างวงศ์
23.  17433  นางสาวพลอยวรินทร์ สายบัว
24.  15781  นางสาวพิสชาพร สุวรรณไตร
25.  15846  นางสาวภัทรชริดา ทองเมี๊ยะ
26.  15783  นางสาวภัทรวดี โมรี
27.  15749  นางสาวภัทราพร วิเศษทักษิณ
28.  17434  นางสาวมินตรา ธรรมวงษ์
29.  15575  นางสาวมุธิตา ภานุทัต
30.  15665  นางสาววรัมพร จิตร์นิยม
31.  15714  นางสาววาสนา สาริคาน
32.  15580  นางสาวศตพร ใจแสน
33.  17468  นางสาวศศิธร รอดเพราะมาน
34.  17435  นางสาวสุธินี จันทะโสม
35.  15851  นางสาวสุภาพร ยะตะโคตร
36.  16451  นางสาวอนนทพร มาพร