บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ครูที่ปรึกษา :1.นายกีรติ ไพรัตน์   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:09:51 )
จำนวน 36 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15757  นายคุณานนต์ สิงห์โต
2.  17436  นายชนาธิป อรุณวิง
3.  15950  นายชยพล คนหมั่น
4.  17437  นายชัชวาล บุญแก้ว
5.  15760  นายชาติชาย กุลสุวรรณ์
6.  15797  นายฐปกร จันทร์อ่อน
7.  17438  นายณัฐติพงศ์ ประวัติตะ
8.  17439  นายณัฐวัฒน์ สิงห์ชัย
9.  17440  นายธนบดี รอดบุตร
10.  15681  นายธิติ พ่อค้าช้าง
11.  17441  นายบวรลักษณ์ คะระโส
12.  17442  นายปรเมทธ์ ทดสอน
13.  17443  นายพุทธชาติ หมั่นน้ำเที่ยง
14.  17444  นายภานุวัฒน์ คนคล่อง
15.  17445  นายวิชิต วิชาดี
16.  15597  นายวุฒินันท์ แก้วหนองตอ
17.  17446  นายศุภกรณ์ พันจันทร์
18.  17447  นายสหรัถ แสนวาปี
19.  17448  นายสิทธิโชค สว่างเนตร
20.  17449  นายอนุชา แซ่ตัง
21.  15648  นายอิทธิพัทธ์ ลิมประพัฒน์
22.  15793  นายเกรียงศักดิ์ ชูราษี
23.  15773  นางสาวกิ่งกาญจน์ อินบุตร
24.  15774  นางสาวกุลนิษฐ์ ฉัตรเฉลิมวุฒิ
25.  15742  นางสาวดารินทร์ ชูสเตอร์
26.  17450  นางสาวถิรดา สุวรรณเทพ
27.  15776  นางสาวทินณพร จรรยาดี
28.  15746  นางสาวนฤมล สายสมบูรณ์
29.  15779  นางสาวปิยดา แพงสละ
30.  17451  นางสาวพิชชาภา ภาคภูมิ
31.  15840  นางสาวภัชกุล พิมพา
32.  15818  นางสาวสุดารัตน์ คงทัน
33.  17452  นางสาวอนินทิตา คำพิมพ์
34.  17453  นางสาวอภัสรา ชัยชนะ
35.  15789  นางสาวอภิสรา กระต่ายทอง
36.  15752  นางสาวเสาวลักษณ์ อินทรีย์