บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวตะวันฉาย โทบุดดี    2.นางจตุพร วิณโรจน์   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 16:57:53 )
จำนวน 40 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15331  นายกิตติวินท์ มารม
2.  15112  นายกิตติศักดิ์ ขอนแก่น
3.  16890  นายก้องภพ ไพรศาล
4.  15074  นายทัศมา มานะ
5.  15117  นายนันทิพัฒน์ บุตรวัง
6.  15076  นายปวีณ์กร สายสินธ์
7.  15346  นายภูมินทร์ ว่องไว
8.  15078  นายวรเชษฐ์ มรมิ่ง
9.  15522  นายสหรัฐ สมวงษา
10.  15343  นายเพชร ช่วยกลาง
11.  15944  นางสาวกัญญาณัฐ กวีกรณ์
12.  15087  นางสาวชนกานต์ สาลีกุล
13.  15084  นางสาวญาณิศา โพธิ์สุริยะ
14.  15085  นางสาวฐิดาพร ศรีสุพรรณ
15.  15133  นางสาวทิพย์ธิดา ศรีนุกูล
16.  15088  นางสาวธัญชนก สีใส
17.  15089  นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์จันทร์
18.  15090  นางสาวนันทกานต์ แสงชาติ
19.  16895  นางสาวปฐมาพร ฤทธิ์ภู
20.  15091  นางสาวปรียาภรณ์ วงศ์รัตน์
21.  15355  นางสาวปองขวัญ ทองจันทร์
22.  15211  นางสาวปิ่นสุดา ทองสีเหลือง
23.  15093  นางสาวผกายมาศ คล่องดี
24.  16896  นางสาวพลอยไพลิน ทนทอง
25.  15094  นางสาวพิมพ์มาดา ปุราโส
26.  15095  นางสาวพิมลพา ขวัญมา
27.  15096  นางสาวพีรนันท์ นันทะโพธิ์เดช
28.  15098  นางสาวภาศิริ ศรีโยที
29.  16893  นางสาวภิญญาพัชร์ หลักแหลม
30.  15101  นางสาววริศรา เอมสันต์
31.  15102  นางสาววริสรา รุ่งโรจน์
32.  15103  นางสาววารินทิพย์ มูลมะณี
33.  15104  นางสาววิพาดา บุญจันทร์
34.  15323  นางสาววิมลรัตน์ วรรณละภา
35.  15105  นางสาวศศิมณฑล กล้าหาญ
36.  15106  นางสาวศศิวิมล อินทรพาณิชย์
37.  16899  นางสาวศิริวรรณ กาวนอก
38.  15108  นางสาวสุดารัตน์ คำพันธ์
39.  15255  นางสาวสุดารัตน์ เสียงล้ำ
40.  15109  นางสาวอรอนงค์ บุญธรรมา