บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ครูที่ปรึกษา :1.นางดอกแก้ว สิงห์เผ่น    2.นางนาฏละดา บุญลาด   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:18:37 )
จำนวน 40 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15334  นายจิรกฤต บุตรดี
2.  15158  นายชาญวิทย์ วงค์ศรีชา
3.  15124  นายอดิเทพ เอกตาแสง
4.  15080  นายอัมรินทร์ อุทกศิริ
5.  15349  นายเศรษฐพงษ์ มิยะเศษ
6.  15333  นายโกมินทร์ ศรีอุบล
7.  15316  นางสาวกนกภรณ์ ศรีละพันธ์
8.  15125  นางสาวกัญญาณัฐ พุทธาสนธิ์
9.  15128  นางสาวกุลธิดา นารีบุตร
10.  16906  นางสาวขวัญพร ไชยศึก
11.  16894  นางสาวจรรยวรรธ เทพบาล
12.  16909  นางสาวจุฬาลักษณ์ สมบูรณ์
13.  15205  นางสาวชลธิชา ถิ่นช่วง
14.  15239  นางสาวชลธิชา พันสาย
15.  15244  นางสาวชัญภร นาใจดี
16.  15319  นางสาวณัฐณิชา นาคราช
17.  16910  นางสาวตรีรัตน์ ชัยบุตร
18.  15278  นางสาวนนทิชา จันทีนอก
19.  16950  นางสาวนรีกานต์ บุตรวงค์
20.  16892  นางสาวปนัดดา ทองยุทธ์
21.  16912  นางสาวปภาวรินทร์ สุวรรณทอง
22.  15247  นางสาวปรัชญาพร จันทร์อ่อน
23.  15139  นางสาวปริต์ตา นามฮาต
24.  15248  นางสาวปิยะธิดา วิชาผง
25.  15142  นางสาวพรพิบูล นนทะศรี
26.  15251  นางสาวมุทิตา แก่นสาร
27.  15145  นางสาวยศวดี ฤทธิ์ภู
28.  15220  นางสาวรณิดา สุภาพันธ์
29.  15252  นางสาวรังสิมา เทียนทอง
30.  15100  นางสาวรัตนาภรณ์ ลุนอุบล
31.  15148  นางสาววราภรณ์ แก้วบุดดา
32.  15149  นางสาวศิริวรรณ บุญฉลอง
33.  16916  นางสาวสาธิชล ชาวหนองแสง
34.  15254  นางสาวสาวิตรี ยิ้มเกิด
35.  15107  นางสาวสิวะพร ไทยอ่อน
36.  15256  นางสาวสุภาวดี พุ่มจันทร์
37.  16900  นางสาวสุมินตรา สังฤทธิ์
38.  15224  นางสาวอริสรา โสภาพร
39.  16901  นางสาวอัยรินทร์ สวัสดิ์พงษ์
40.  15152  นางสาวโสภิตนภา รัตนะกร