บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ครูที่ปรึกษา :1.นายเอกชัย สุพร    2.นายปกาศิต ก้อนกั้น   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:37:41 )
จำนวน 35 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15153  นายกฤษฎา ฐานะ
2.  15338  นายทรงพล เนินไทยสง
3.  16934  นายธนดล เหล่าสิงห์
4.  15115  นายธนวัฒน์ สุพร
5.  15302  นายธนากร รังคะราช
6.  15160  นายธันยพงค์ ทองคำ
7.  15169  นายวสุพงษ์ จันทีนอก
8.  15270  นายวัชรินทร์ นนจันทร์
9.  15235  นายอดิศักดิ์ โคตรคำ
10.  16946  นายอนุวัฒน์ อิ่มกลาง
11.  15226  นายเจษฎาภรณ์ สุโพธิ์
12.  16925  นางสาวขนาภา อนันเต่า
13.  15129  นางสาวจารุวรรณ ไปนา
14.  16926  นางสาวณัฎฐณิชา อ้ายพุก
15.  15241  นางสาวทิพย์ดารา จารมีชัย
16.  15207  นางสาวนันทภัทร สุรทัด
17.  15246  นางสาวนิยดา สุพร
18.  15279  นางสาวปณิตา สืบสำราญ
19.  15283  นางสาวปิยะมาศ แววศรี
20.  15320  นางสาวพรรณนารา ชมนาวัง
21.  16928  นางสาวพริ้มเพรา สาระวงศ์
22.  15143  นางสาวพัชราภา ฉัตตะสี
23.  16941  นางสาวภัทราภร ตัดสูงเนิน
24.  15099  นางสาวมานิดา วิชาผง
25.  15217  นางสาวมุทิตา วรรณรมย์
26.  15289  นางสาวลลิณี นามะลี
27.  15358  นางสาววิชชุดา สาธุจรัญ
28.  15361  นางสาวศศิกานต์ โพธิจันทร์
29.  16917  นางสาวสาวิตรี วงค์ก่อ
30.  15329  นางสาวสุนันทา ทองเฟื้อง
31.  16446  นางสาวหทัยรัตน์ เห็มมะลา
32.  16942  นางสาวอนุธิดา อักเนตร
33.  16918  นางสาวอมลวรรณ ดอกนมกลาง
34.  16955  นางสาวอรปียา ธรรมเกษร
35.  15364  นางสาวอรัญญา ผาคำ