บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ครูที่ปรึกษา :1.นางสุชาดา ศรีนนท์    2.นายชัยสิทธิ์ นังตะลา   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:57:08 )
จำนวน 35 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15260  นายกฤษณ์ตินัย ไชยบุตร
2.  15296  นายกฤษนัยต์ บุญหงษ์
3.  16891  นายณัฐพล วงษ์สะอาด
4.  16945  นายทองแท้ ทองเชื้อ
5.  16902  นายธนากร หอมหวล
6.  15340  นายธีรภัทร อาจสามารถ
7.  15341  นายปฐวีกรานต์ สุพร
8.  16904  นายปราการ ระย้ายาว
9.  16922  นายภัทรพงษ์ นาหว้า
10.  15196  นายวรเชษฐ บุญเกิด
11.  15170  นายวัชรพล โพธิ์ศรี
12.  15273  นายสถิตย์ อาจหาญ
13.  15200  นายสราวุฒิ สุขจิตร
14.  15479  นายสุทธิพงษ์ แก้วนาง
15.  16938  นางสาวกนกพิชญ์ ต้นทอง
16.  15130  นางสาวจิติกานต์ นามกว้าง
17.  15353  นางสาวจุฑาภรณ์ สีเทพ
18.  15176  นางสาวชนากานต์ โคกยะสุพรม
19.  15134  นางสาวนันทิดา พรมดี
20.  15136  นางสาวปนัดดา กงชา
21.  16927  นางสาวปอรรัชน์ เชื้อพลบ
22.  15285  นางสาวพัชรา ศรีภักดี
23.  15287  นางสาวมนฑิรา จิตมาตย์
24.  15146  นางสาวรัชฎาภรณ์ ทุมโยมา
25.  15219  นางสาวลินลฎา หอมกระสินธุ์
26.  16952  นางสาววรรณรดา พรมกสิกร
27.  15291  นางสาววรรณวลี ดีนอก
28.  15325  นางสาวศศิธร สีใส
29.  15221  นางสาวศุภรักษ์ บำรุงพานิช
30.  15363  นางสาวสุดารัตน์ โปะปะนม
31.  16919  นางสาวอรสา สุทธิสาร
32.  15258  นางสาวอัฐภิญญา วงษ์สุวรรณ์
33.  15295  นางสาวอารียา ศรีคุณแสง
34.  15135  นางสาวเบญจพร ทุมพร
35.  15357  นางสาวแพรวพรรณ ปาปะเถ