บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ครูที่ปรึกษา :1.นางอู่ทอง เพ็งพา    2.นางสาววัชรี อาจวิชัย   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 18:16:31 )
จำนวน 36 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16920  นายกิตติพงศ์ โกยรัมย์
2.  17002  นายคณิศร สาครพานิช
3.  16921  นายจักรกฤษณ์ นามธิราช
4.  15113  นายจักรภัทร สุวรรณไตร
5.  16996  นายชินธร ทาวอแวง
6.  15163  นายนิมิต ศักดิ์ดี
7.  15165  นายปารเมศ คำพวง
8.  15265  นายปิยะวัฒน์ สุดสมกิติพร
9.  15306  นายพันธมิตร พวงจำปา
10.  16983  นายภูมิภัทร ปูกันกะ
11.  15232  นายศุภกฤต พลชา
12.  16923  นายสิรันธรณ์ ฑีฆะพันธ์
13.  15335  นายเจษฎาภรณ์ โสภากุล
14.  16905  นายเอกราช คำชารี
15.  15236  นางสาวกนกพร กลางฮวด
16.  15237  นางสาวกรพินธ์ อิงเอนุ
17.  16939  นางสาวกันยาลักษณ์ จิตมาต
18.  16907  นางสาวจีระวรรณ สุวรรณทิพย์
19.  15174  นางสาวจุฑามาศ บุญสอาด
20.  16908  นางสาวจุฑามาศ วัชระเสรี
21.  15086  นางสาวฐิติมา นันวิสุ
22.  15132  นางสาวณัฐสุดา เจริญมี
23.  16949  นางสาวดวงกมล ศรีรักษา
24.  15281  นางสาวปรียาภัทร อบมาลี
25.  15141  นางสาวพรนิภา นาสมใจ
26.  15215  นางสาวมินญดา ชัยติวัฒน์
27.  16898  นางสาววิมพ์วิภา แก้วสิงห์
28.  16915  นางสาววิลาสินี จำรัสแสง
29.  15360  นางสาวศศิกานต์ แสงสมมาตร
30.  15183  นางสาวสิรินดา พินิจมนตรี
31.  16954  นางสาวสุชาดา แสนเริง
32.  16931  นางสาวสุภาวิณี ศรีจันทร์
33.  15223  นางสาวหนึ่งฤทัย อินโพธิษา
34.  15186  นางสาวอนุธิดา ชูเกลี้ยง
35.  15259  นางสาวอารยา สวัสดิ์จิตร
36.  15188  นางสาวอิสราพร กอแก้ว