บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ครูที่ปรึกษา :1.นางสมจิตร เกษบึงกาฬ    2.นางสาววัชรพร มหาราช   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 16:22:13 )
จำนวน 35 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16943  นายกิตติศักดิ์ รัตนพันธ์
2.  16933  นายจักรกฤษณ์ สาธุจรัญ
3.  15318  นายณัฏฐภัทร สมนาม
4.  15337  นายณัฐพงษ์ วงศา
5.  15159  นายณัฐวัฒน์ เบญมาตย์
6.  15977  นายทยาธร สะเทินรัมย์
7.  16903  นายนนทพัทธ์ ชมพันธ์
8.  15304  นายนนทพัทธ์ บุตรศรี
9.  15227  นายบูรพา ช้างทอง
10.  15345  นายภาคิณ มูลเชียงใต้
11.  15308  นายภูเพชร คำภูมี
12.  15119  นายภูเพชร แสนมี
13.  15199  นายศุภกร บำรุงตา
14.  16924  นายอดิศร ภูกองชัย
15.  15274  นายอวิรุทธ์ คำสงค์
16.  15071  นายเจษฎา ติดมา
17.  15073  นายเดชาธร ศิริชัย
18.  16948  นางสาวจิณห์นิภา ชาติจันทึก
19.  15276  นางสาวชฎาพร ทุมโยมา
20.  15277  นางสาวญาณิศา ดอนชวนชม
21.  15242  นางสาวธนัชชา เพียะวงค์
22.  16911  นางสาวนุชรี ร่มสบาย
23.  15209  นางสาวปัณฑิตา นิตยศร
24.  15249  นางสาวพนิตนันท์ วีระศักดิ์
25.  15286  นางสาวพิมพ์ภาดา ผลงาม
26.  16913  นางสาวมาลัยพร บุตรชัย
27.  15288  นางสาวรุ่งทิวา กุละคำแสง
28.  15182  นางสาววนิศรา โพกระโทก
29.  15327  นางสาวสิรินาถ อะโรคา
30.  16979  นางสาวสุนันตา ลุนอุบล
31.  16930  นางสาวสุพัตรา ฉลูศรี
32.  15151  นางสาวสุภาวดี จิรพร
33.  15365  นางสาวอริสรา ภูมิแกดำ
34.  15092  นางสาวเปรมฤดี คำแก้ว
35.  16951  นางสาวไพจิตร โสมอินทร์