บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ครูที่ปรึกษา :1.นางนริศรา วงศ์อามาตย์    2.นายอภิสิทธิ์ จันโฮง   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 16:41:03 )
จำนวน 35 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16956  นายณรงค์ฤทธิ์ สีรักษ์
2.  16957  นายธนาโชค กลางประพันธ์
3.  16958  นายนนทวัฒน์ แสงเพ็ชร์
4.  16936  นายพิชิต พิลาหอม
5.  15344  นายภัทรพล แสนสุด
6.  16959  นายภานุวัฒน์ วงศ์วิจิตร
7.  15269  นายภูมิพัฒน์ รัตนศรี
8.  15121  นายรัชชานนท์ อุดมมงคลกิจ
9.  17024  นายวัชรพล วรรณภา
10.  15272  นายศุภณัฐ คำเหลา
11.  16961  นายสิทธิพงศ์ คำผา
12.  15264  นายเทิดศักดิ์ คำศิริรักษ์
13.  15203  นางสาวขวัญฤดี ผาอุ
14.  15322  นางสาวขัตติยาภรณ์ สิริไกร
15.  16962  นางสาวจิราวรรณ ศรีคำ
16.  16963  นางสาวดวงดี สุวรรณเทพ
17.  15178  นางสาวนุชจิราพร จองลีพันธ์
18.  15967  นางสาวปพิชญา รูปเหลี่ยม
19.  16964  นางสาวปรารถนา จิณะชิต
20.  16965  นางสาวผ่องนภา ปัญญาใส
21.  15250  นางสาวพรนัชชา สิงห์สุพรรณ์
22.  15321  นางสาวมณฑิตา หงษ์ลอยวงค์
23.  16966  นางสาวรุ่งนภา พูลเพิ่ม
24.  16967  นางสาววรรณิษา พรมนาค
25.  16968  นางสาววาริน ทีเงิน
26.  16969  นางสาวศรินรัตน์ เสนคำ
27.  15324  นางสาวศศิกานต์ สุดรัก
28.  15326  นางสาวศศิภา บัวภา
29.  15946  นางสาวศิริพรรณ มูลดี
30.  15328  นางสาวสุจิตรา หมายมี
31.  15184  นางสาวสุนันทา อาษาสร้อย
32.  15330  นางสาวอธิติยา คำนึง
33.  16970  นางสาวอรทัย วันทาวงษ์
34.  15187  นางสาวอรสา ตาลประเสริฐ
35.  16971  นางสาวอัญชิตา ชาดง