บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ครูที่ปรึกษา :1.นางพูลศรี พลหงษ์    2.นางเสาวนีย์ ยุทธมานพ   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 16:49:48 )
จำนวน 34 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  14708  นายณัฐนันท์ เทียนแจ่ม
2.  16337  นายณัฐวุฒิ ถิ่นสีฐาน
3.  14826  นายอาทิตย์ ผานิชย์
4.  14747  นายเนติธร ทะแพงพันธ์
5.  15947  นางสาวกฤษฎาภรณ์ เรืองวงศ์
6.  14756  นางสาวจันทิมา ยาสาสัน
7.  14831  นางสาวณัฐธิฎา เวสา
8.  14721  นางสาวณัฐสุดา ภารสวัสดิ์
9.  14722  นางสาวดวงกมล พลวงค์
10.  15515  นางสาวดารานาถ โมฆรัตน์
11.  14909  นางสาวธันย์ชนก ศรีสรณ์
12.  14761  นางสาวธิติยา นาลา
13.  14911  นางสาวนิลระณี ดิง
14.  14912  นางสาวบูชิตา ชาวไร่
15.  14765  นางสาวปภามาศ สีวิไลย์
16.  14799  นางสาวปภาวดี ศิริมงคล
17.  16335  นางสาวพรปวีณ์ อุตชุมพิสัย
18.  15516  นางสาวพรมพร ภูแสนสี
19.  14727  นางสาวพรรณพษา พิลา
20.  14803  นางสาวพรรณสิริ คนหาญ
21.  16342  นางสาวพิษชา เรืองขวัญ
22.  16989  นางสาวลลิตา สุนทรโฆษิตกุล
23.  14772  นางสาววรรณิศา หงษ์คำ
24.  14733  นางสาวศรีหัทยา ยัติสาร
25.  14735  นางสาวสรัลชนา สอนบาล
26.  14806  นางสาวสิริยากร หลักดี
27.  14918  นางสาวสุทธารัตน์ พินธุนิบาตร
28.  14737  นางสาวสุพัตชา อาจทวีกุล
29.  14919  นางสาวสุภาวิตา แก้วสิงหาร
30.  14920  นางสาวอภิญญา กะนุสิน
31.  14739  นางสาวอวัสดา พ่อโคตร
32.  14755  นางสาวเกศรา มหาหิง
33.  14726  นางสาวเปรมวดี โสมอินทร์
34.  14768  นางสาวเพ็ญพิชชา ผิวสุวรรณ