บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ครูที่ปรึกษา :1.นายสัญญา ศรีนุกูล    2.นายเดชา ลุนอุบล   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:10:38 )
จำนวน 35 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  14779  นายณัษฐพงษ์ กำธรธีรสิทธิ์
2.  16361  นายนนทวัช วรรณภา
3.  15988  นายนิติภูมิ จักรกะเสน
4.  16333  นายปิตุเทพ จันทร์เพ็ญ
5.  14712  นายภัทระพงษ์ ฝาเฟี้ยม
6.  14906  นายสิทธิศักดิ์ เทียบหนู
7.  14824  นายอนันธวัช คำภูษา
8.  14715  นางสาวกวิดา นาจันทร์
9.  14791  นางสาวกัญญารัตน์ มนต์ทาเย็น
10.  14753  นางสาวกัญญารัตน์ หลานเศรษฐา
11.  14828  นางสาวกัญญาลักษณ์ มูลสาโคตร
12.  14792  นางสาวกัลยากร เจริญ
13.  14830  นางสาวจีรวรรณ พลพันธ์
14.  16334  นางสาวฉัตรชฎา กลมเกลียว
15.  16340  นางสาวชนาธิป สุวรรณกาล
16.  14766  นางสาวประวีณา คำสงค์
17.  14913  นางสาวปิยธิดา อุทกศิริ
18.  16341  นางสาวพรทิพย์ วงษ์กันยา
19.  14802  นางสาวพรภิมล ราภูมี
20.  14914  นางสาวพัชราภรณ์ ตะดวงดี
21.  14915  นางสาวพิชญ์สินี วงษา
22.  14769  นางสาวมนัญญา จักรนารายณ์
23.  14896  นางสาวยุพารัตน์ บุญเลิศ
24.  14731  นางสาวฤทัยชนก บุญมา
25.  16385  นางสาววารีพัฒน์ บุญยืด
26.  16386  นางสาวสุดารัตน์ จันปัตถา
27.  16344  นางสาวอทิตยา ผาไธสงค์
28.  16345  นางสาวอรพรรณ วามะลุน
29.  16358  นางสาวอรวรรณ กัดสูงเนิน
30.  14807  นางสาวอักษฬา สีวิไลย์
31.  14808  นางสาวอัจจิมา แก้วพินิจ
32.  14740  นางสาวอาภัสรา จันทะคูน
33.  16388  นางสาวอารียา จานแก้ว
34.  14716  นางสาวเกวลิน กุดวงค์แก้ว
35.  15960  นางสาวโยษิตา วงศ์สุทธะ