บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ครูที่ปรึกษา :1.นางจันทร์เพ็ญ ศรีพุทธา    2.นายชาติชาย ทุมโยมา   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:30:21 )
จำนวน 36 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16440  นายกฤษณธร เทพสุริ
2.  16985  นายคมสัน จันทร์เต็ม
3.  14878  นายชัยชนะ พรมวัง
4.  16372  นายณัฐิวุฒิ บุตรพันธ์
5.  14881  นายทักษิณ วิเศษอักษร
6.  16360  นายธนากร แก่นสาร
7.  14884  นายธนาวุธ เขมาสิทธิ์
8.  14710  นายพลวัฒน์ วงษ์วิราช
9.  14711  นายพีรวัฒน์ ยอโง้ง
10.  16347  นายวรเชษฐ์ ถานันดร
11.  15024  นายวัชรพงศ์ คงพันธ์
12.  16348  นายวิศรุต ทิพย์กัลยา
13.  16338  นายศรัณยู จำชาติ
14.  14751  นายศุภโชค เหลาโพธิ์
15.  14789  นางสาวกมลชนก สายสุพรรณ์
16.  16350  นางสาวกมลทิพย์ ยืนยั่ง
17.  14752  นางสาวกัญญากรณ์ รัตน์จิรานุกูล
18.  16351  นางสาวกิตติยาพร กุลกั้ง
19.  16448  นางสาวจิรารัตน์ อินประดับ
20.  14718  นางสาวชลดา นพคุณ
21.  14865  นางสาวดอกฟ้า สีสว่าง
22.  16412  นางสาวทิตยา พรมเกษร
23.  16367  นางสาวนันทกา จันทรเสนา
24.  14724  นางสาวนันทวัน พลศรีดา
25.  16449  นางสาวประภัสสร แทนจอหอ
26.  15984  นางสาวประภาพร ฤทธิ์ภู
27.  14800  นางสาวปวริษา ปะสะจะ
28.  17016  นางสาวพรพรรณ ศรีบุญแสง
29.  14868  นางสาวยุพารัตน์ สุภาปุ
30.  16355  นางสาวรุ่งทิวา เกษโสภา
31.  16356  นางสาววรินธร บุญเรือง
32.  14901  นางสาวสุกัญญา ศิริวรรรณ์
33.  16369  นางสาวสุชาดา ชนะชัย
34.  15377  นางสาวอภิญญา เถลิงสมบัติ
35.  14841  นางสาวอารีรัตน์ ตรีไชยลำ
36.  16389  นางสาวอิษฎาอร สุวรรณไตร