บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ครูที่ปรึกษา :1.นางชนาภา ไพศาล    2.นางสุนีรัตน์ สอนบาล   
( บันทึกวันที่ 20-04-2564  เวลา 17:49:44 )
จำนวน 34 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  14777  นายกิตตินันท์ ติยะบุตร
2.  16359  นายคณากร ทานะราช
3.  14707  นายจักรินทร์ เลิศศิริ
4.  14847  นายณุภาพงษ์ พระภูมี
5.  14814  นายธนบดี ประนมศรี
6.  16373  นายธนาดร ดำสำราญ
7.  14782  นายธีรเทพ วิณโรจน์
8.  14850  นายนิทัศน์ แก้วบัณฑิต
9.  16376  นายภาคีนัย สุขใจ
10.  15511  นายวทัญญู วงค์คำภู
11.  14750  นายวรัชยา ศรีธิราช
12.  14786  นายวิทยา ทองยา
13.  16426  นายอิทธิพล ชัยเนียม
14.  16378  นางสาวกัญญาณัฐ บุตรอินทร์
15.  14860  นางสาวกัญญารัตน์ รั่นอรัญ
16.  14793  นางสาวกุลธิดา ปัจฉิมมี
17.  16346  นางสาวจันทราทิพย์ เทพคนดี
18.  16365  นางสาวจันทิมา พาดี
19.  14759  นางสาวณัฐกานต์ คำมุงคุณ
20.  14762  นางสาวนภัสสร เทียมราช
21.  14867  นางสาวปริณดา อักโขวงค์
22.  14832  นางสาวปรียานุช เหลาพรม
23.  14725  นางสาวปิยะพร ปริโยทัย
24.  16368  นางสาวพัชริดา ดอนเขื่อนสม
25.  14838  นางสาวลินดา ครูสแชงค์
26.  14869  นางสาววรรณชนก สุพร
27.  14771  นางสาววรรณวิสา พลเทศ
28.  14916  นางสาววราภรณ์ ไขโพธิ์
29.  14804  นางสาววลิดา น้อยดร
30.  14900  นางสาวศิริประภา ไชยทาน
31.  16357  นางสาวศุภการณ์ เงินพรัก
32.  14871  นางสาวสิรินยา แสนพันธ์
33.  15501  นางสาวสุชาดา วงษาเนาว์
34.  14842  นางสาวอิสริยา เชื้อขาวพิมพ์